Tropikalne upały. Jak ulżyć funkcjonariuszom na służbie?

ilustracja

Policjanci pełnią służbę w dzień i w nocy i w każdych warunkach atmosferycznych. Jeżeli służba pełniona jest dodatkowo w trudnych warunkach, gdy panuje mróz albo wysoka temperatura przełożony powinien zadbać o podległych policjantów i pracowników. Tę kwestię regulują odpowiednie przepisy, jednak nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, czyli po prostu ludzkiego podejścia. Zwykłej troski o swoich ludzi.

Przełożony ma wiele możliwości ulżenia w służbie funkcjonariuszom, albo inaczej; uczynienia jej efektywną i bezpieczną, poprzez np: zmianę godzin pełnienia służby, skrócenie czasu służby, wyznaczenie dodatkowej przerwy czy dostosowanie umundurowania do panujących warunków (rezygnacja z noszenia sztucznych kamizelek odblaskowych), wyznaczanie rotacyjnie różnych osób do służby np. w posterunkach stałych czy rejonach szczególnie zagrożonych. W służbie mamy coraz więcej kobiet. Policjantka w ciąży powinna być pod szczególną ochroną przełożonego i jest pod szczególną ochroną przepisów.

Oczywistym wydaje się, że przełożony powinien zapewnić właściwe warunki higieniczno sanitarne do spędzenia przerwy, przygotowania i spożywania posiłków i napojów. Policjant i pracownik powinien w odpowiednich warunkach spędzić przerwę, zjeść posiłek czy skorzystać z toalety.

Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Wymagamy od policjantów efektywności w służbie, odpowiedniego działania – zapewnijmy im odpowiednie warunki ku temu.

Z realizacją tych przepisów i zwykłym ludzkim zrozumieniem sytuacji funkcjonariuszy, zarówno przez przełożonych, jak i przez MSWiA, bywa różnie. MSWiA na swojej stronie ostrzega społeczeństwo przed upałami, ale nie wydało jak dotąd jakichś naturalnych w tej sytuacji wytycznych dla komendantów w sprawie ulżenia losowi funkcjonariuszy… Pozostaje jednak rozporządzenie MSWiA z 2002 rArtykuł z portalu MSWiA – tutaj

Z ostatniej chwili: Komendant Stołecznej Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej zadecydował, że w związku z utrzymywaniem się wysokich temperatur od 11 czerwca 2019 do 14 czerwca czas służbowy policjantów oraz pracowników policji zostaje skrócony o 2 godziny, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości realizacji ustawowych zadań Policji…(pismo w załączniku)

Również Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu podjął podobną decyzję, pismo w załączeniu

Czekamy na decyzje kolejnych Komendantów, upały są w całym Kraju…

Rozporządzenie MSWiA z 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

§ 11.

1. Napoje, w niezbędnej ilości, przysługują policjantowi wykonującemu czynności służbowe:
1) w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C;
2) na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C;
3) związane z dużym wysiłkiem fizycznym.
2. Napoje wydaje się w warunkach, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w naturze i tylko w dniach wykonywania czynności służbowych.

Kodeks Pracy Art 232 :
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom nieodpłatne, odpowiednie posiłki i napoje jeżeli są spełnione dwa warunki:

  • pracownicy są zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych,
  • jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Aby jednak pracodawca nie miał dowolności w określaniu sytuacji, kiedy musi zapewnić swoim pracownikom np. napoje, Kodeks pracy upoważnia Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Szczegółowo kwestie te reguluje w tej mierze rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Na pracodawcę nałożony jest obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom napojów, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Rozporządzenie wymienia także prace, których wykonywanie uzasadnia prawo do otrzymywania posiłków (dania gorącego) i napojów, określając wydatek energetyczny organizmu przy tych pracach.

Upały w pracy. Woda to obowiązek.

W czasie upałów należy pić dużo wody, by nie narazić organizmu na odwodnienie. Na szczęście dla pracowników, wodę musi bezpłatnie zapewnić firma. Od kilku dni wiosna serwuje nam tropikalne upały. Nakłania to na pracodawcę obowiązek zapewnienia podwładnym odpowiedniej ilości płynów.

Odpowiedniej, czyli jakiej? Tego przepisy nie precyzują. Przeczytamy tylko, że: „napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników”. Aby nie zastanawiać się, jaka ilość zaspokoi potrzeby załogi, firmy udostępniają wodę w butelkach albo dystrybutorze.

W przepisach mowa jest po prostu o „napojach”, więc wystarczy, że pracodawca zapewni zwykłą wodę mineralną. Pracownicy nie mogą wymagać żadnych konkretnych słodzonych napojów czy soków – jeśli chcą się nimi wspomagać w ciągu dnia, to muszą się zaopatrzyć we własnym zakresie.