Wizytówka

Wizytówka NSZZ Policjantów

Proces zawiązywania się struktur organizacyjnych niezależnego związku funkcjonariuszy  wyprzedził i wpłynął na taki a nie inny kształt ustawy o Policji. Powołanie  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO nastąpiło w dniach 9/10.01.1990 r. w Kiekrzu, natomiast rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów miała miejsce 11 maja 1990 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. W maju 2010 roku Związek obchodził 20 – lecie działalności. Centralne uroczystości odbyły się w Krakowie.

Archanioł Michał – patron policjantów

Zgodnie ze Statutem NSZZ Policjantów, terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą organów krajowych Związku jest miasto Warszawa.
Oznakami zewnętrznymi Związku są: sztandar Związku i znak graficzny Związku. Związek jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą policjantów, emerytów i rencistów Policji, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
Najwyższym organem stanowiącym Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów, który powołuje organy wykonawcze, a mianowicie: Zarząd Główny, Prezydium Zarządu Głównego oraz Główną Komisję Rewizyjną. Analogiczna struktura władz Związku panuje w strukturach wojewódzkich, terenowych i szkolnych. Kadencja organów Związku trwa cztery lata. Organy Związku działają kolegialnie. Pracami organów Związku kierują przewodniczący. Zarząd Główny jest organem nadrzędnym wobec jednostek organizacyjnych Związku.
Zarząd Główny stanowią: przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi, po dwóch przedstawicieli zarządów wojewódzkich i przewodniczący zarządów szkół Policji. Prezydium Zarządu Głównego stanowią: przewodniczący ZG, wiceprzewodniczący ZG i członkowie w liczbie określonej przez ZG. Obsługą Zarządu Głównego Związku, w tym przede wszystkim w zakresie finansowo-księgowym i dokumentacyjnym zajmuje się Biuro Zarządu Głównego, które mieści się budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148-150 w Warszawie. Związek prowadzi stronę internetową http://www.nszzp.pl

Zarząd Główny

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
tel. 47 72 135 30, 47 72 122 85, 47 72 142 01, 47 72 142 02

e-mail: zgnszzp@onet.pl