Funkcjonariusze Straży Granicznej prawomocnie uniewinnieni będą mogli powrócić do służby.

ilustracja

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej. Potrzeba opracowania nowego rozporządzenia podyktowana została wejściem w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1091), która wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o Straży Granicznej.

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136 b ust. 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw wewnętrznych został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia trybu przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego, przesłanek wymierzania kar. ich wykonywanie, trybu odwoływania się od kar, a także właściwości przełożonych w sprawach dyscyplinarnych, uwzględniając zakres władzy dyscyplinarnej przełożonych, przypadki, w których postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się oraz czas trwania postępowania dyscyplinarnego, prawa obwinionego, podstawy zawieszania postępowania oraz okoliczności jego wznawiania, rodzaje wydanych orzeczeń, a także dokumenty wymagane w tych sprawach.

Potrzeba opracowania nowego rozporządzenia podyktowana została wejściem w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1091), która wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o Straży Granicznej w zakresie stworzenia podstaw prawnych w kwestii możliwości przywrócenia do służby funkcjonariusza Straży Granicznej, któremu wymierzona została kara dyscyplinarna wydalenia ze służby, jeżeli zapadło prawomocne orzeczenie uchylające dotychczasowe orzeczenie o wydaleniu ze służby i stwierdzające uniewinnienie ukaranego w postępowaniu dyscyplinarnym, które wznowiono ze względu na to, że prowadzone przeciwko niemu, o ten sam czyn. postępowanie karne, karne skarbowe lub w sprawach o wykroczenia, zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, wykroczenia albo wykroczenia skarbowego lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Ponadto na mocy ww. ustawy do ustawy o Straży Granicznej dodany został przepis art. 137 b, który reguluje negatywną przesłankę w postaci upływu czasu uniemożliwiającą wznowienie postępowania. Przesłanka ta nie będzie mieć zastosowania w przypadku spraw o wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze służby.
Jednocześnie konieczność opracowania projektu rozporządzenia wynika z faktu, iż na mocy art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 136 b ust. 6 ustawy o Straży Granicznej zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Projekt wraz z uzasadnieniem w załącznikach.