WSA: Termin na udzielenie informacji związkowi zawodowemu zależy od trybu

ilustracja

Związek zawodowy zwrócił się do pracodawcy o udzielenie informacji w trybie ustawy o związkach zawodowych, a nie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też odpowiedzi na zadane pytania mogły zostać przekazane w terminie 30 dni od złożenia wniosku, a nie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Tak orzekł WSA w Gliwicach

Związek zawodowy 12 września 2019 r. zwrócił się do dyrektora zespołu zakładów opieki zdrowotnej (pracodawcy) o udostępnienie informacji dotyczących zarobków medycznych i niemedycznych grup zawodowych z podaniem najniższego i najwyższego uposażenia zasadniczego, kosztów pracowniczych, premii procentowej, wysokości nagród i przyznanych podwyżek. Pismo w tej sprawie zatytułowano „ZAPYTANIE” i odwołano się w nim do przepisów ustawy o związkach zawodowych (uzz) i ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip). Pracodawca odpowiedział 10 października 2019 r., ale kilka dni wcześniej związek zawodowy zdążył wnieść skargę na bezczynność.

Związek zawodowy może wnioskować o informacje
Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który wskazał, że zgodnie z art. 28 ust. 1 uzz, pracodawca jest obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Przepisy przewidują, że ich udzielenie następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Sąd podkreślił, że związek zawodowy jest uprawniony do uzyskania informacji, która nie łączy się z konkretną sprawą, lecz obejmuje wszystkie aspekty działalności związku. Dlatego też zakres przedmiotowy i podmiotowy udzielanych przez pracodawcę informacji jest uzależniony od okoliczności danej sprawy. WSA podkreślił, że w skierowanym wniosku i skardze, związek zawodowy podnosił, że uzyskane informacje pozwolą na wykorzystanie jego uprawnień do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących indywidualnych i zbiorowych interesów pracowników.

Dwa tryby ubiegania się o informacje
Sąd wskazał, że zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Znajduje to potwierdzenie w treści art. 2 ust. 1 udip w świetle, którego co do zasady każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Przyjmuje się, że pojęcie „każdy” oznacza osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Oznacza to, że również na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, związek zawodowy jest uprawniony do żądania informacji od podmiotu zobowiązanego do ich udostępnienia. Natomiast niezależnie od tego przysługują mu uprawnienia na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie bowiem z art. 28 uzz, podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji jest wyłącznie pracodawca. WSA podkreślił, że warunkiem koniecznym jej udostępnienia jest niezbędność do prowadzenia działalności związkowej. Tryb ten jest niezależny od tego, który został zagwarantowany w ustawie regulującej dostęp do informacji publicznej i stanowi lex specialis.

Pracodawca miał 30 dni na udzielenie informacji
WSA zwrócił uwagę, że intencje związku zawodowego co do podstawy prawnej i trybu żądanych informacji zdradziła treść składanych wniosków. Jedynie w piśmie z 12 września 2019 r. wskazano jako podstawę ustawę o związkach zawodowych, pozostałe formułowano zaś jako wnioski o udzielenie informacji publicznej i powoływano jedynie ustawę o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też, skoro pismo z 12 września 2019 r. odwoływało się do ustawy o związkach zawodowych i miało związek z rolą związków zawodowych w zakładzie pracy i ich obowiązków w zakresie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, to pracodawca udzielił żądanej informacji w trybie przepisów tej ustawy i w terminie tam przewidzianym. Oznacza to, że skarżący związek zawodowcy nie miał racji twierdząc, że zastosowanie znalazł art. 13 ust. 1 udip, który stanowi, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Kluczowy był bowiem art. 28 ust. 2 uzz, który przewiduje trzydziestodniowy termin. Natomiast skarga została sporządzona 6 października 2019 r., czyli jeszcze przed upływem wskazanego terminu. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że pracodawcy nie można przypisać bezczynności, więc skarga została oddalona.

Wyrok WSA w Gliwicach z 9 stycznia 2020 r. sygn. akt III SAB/Gl 292/19