APEL FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH O WYSYŁANIE LISTU DO PREZESA RADY MINISTRÓW

ilustracja

Warszawa, dn. 11 lipca 2018 roku

A P E L

W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, zwracam się do funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów oraz Waszych rodzin z apelem o wysyłanie listu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wysłanie tego listu będzie wyrazem troski funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin o stan bezpieczeństwa państwa i poparciem działań prowadzonych przez Federację w zakresie realizacji żądań skierowanych w dniu 12 marca 2018 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wysłanie jak największej liczby listów wzmocni nasze argumenty i siłę naszych wspólnych działań.

List proszę wysyłać w terminie od dnia 16 lipca do 1 września 2018 r.

Adresy, pod które należy wysłać list do Prezesa Rady Ministrów.

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
e-mail: bprm@kprm.gov.pl.

Treść listu stanowi załącznik do apelu.

Przewodniczący Federacji ZZ SM

Treść listu

Popierając działania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentującej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej, wnoszę o niezwłoczną realizację żądań jakie zostały przesłane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, Minister Finansów Teresy Czerwińskiej i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w dniu 12 marca 2018 roku.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierując się troską o stan bezpieczeństwa państwa i jego obywateli a także reprezentując interesy funkcjonariuszy i ich rodzin postuluje o:

1. Przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
2. Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
3. Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
4. Wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych — nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
5. Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
6. Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej nieprzekraczający 30 dni w roku.

Niepokojąca liczba wakatów, niskie uposażenia, brak chętnych kandydatów do służb mundurowych wymagają podjęcia przez Pana Premiera i Radę Ministrów pilnych decyzji, które doprowadzą do poprawy tej sytuacji. Taką nadzieją jest skuteczna realizacja postulatów zaproponowanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Wprowadzenie ich w życie przyczyni się do stabilizacji sytuacji w służbach mundurowych i pozwoli godnie żyć funkcjonariuszom i ich rodzinom. Z tego powodu należy dokonać nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017- 2020” i ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu ,,Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, uwzględniając istotny wzrost uposażeń w formacjach podległych MSWiA, Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Finansów ponad to co jest zagwarantowane w ustawach.
Należy podkreślić, że wprowadzenie ustawy modernizacyjnej w MSWiA i MS było oczekiwane przez środowisko służb mundurowych, w szczególności po latach finansowych wyrzeczeń i niesłusznego odbierania kolejnych uprawnień socjalnych, które nazywano propagandowo przywilejami. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że w wielu przypadkach funkcjonariusze kwalifikują się do korzystania z pomocy społecznej a ich uposażenia są niższe niż pracowników dyskontów. Program modernizacji dawał nadzieję na poprawę egzystencji funkcjonariuszy i ich rodzin. Jednak przewidziane tam środki na wzrost uposażeń okazały się niewystarczające, ponieważ ze służb podległych MSWiA, MF i MS nadal odchodzą doświadczeni funkcjonariusze a na ich miejsce nie ma wystarczającej ilości chętnych gotowych sprostać wysokim wymaganiom służby.
Funkcjonariusze oczekują na stabilizację, realizację przedwyborczych obietnic i zapewnienie im godnej egzystencji na miarę nowoczesnego Państwa i społeczeństwa. To się należy tym, którzy każdego dnia i o każdej porze stoją na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli !

ZAŁĄCZNIKI