Posiedzenie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

ilustracja

19 września 2017 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. W posiedzeniu, które odbyło się w pokoju związkowym, na terenie Oddziału Prewencji Policji udział wziął Dowódca OPP w Poznaniu insp. Roberta Kasprzyk.

Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu mł. asp. Mateusz Przybyłowski, po powitaniu przybyłych osób, odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Terenowego od ostatniego posiedzenia.

W trakcie omawianego okresu czasu udało się zrealizować:

 • Uchwałę Nr 1/V/2017 dot. organizacji festynu „Rozpoczęcie lata ze służbami mundurowymi” w dniu 1 lipca 2017 roku w miejscowości Strykowo,
 • Uchwałę Nr 3/V/2017 dot. złożenia wniosku do ZW NSZZ P woj. wlkp. a następnie do Zarządu Dróg i, w konsekwencji, której wymalowano przejście dla pieszych oraz postawiono nowe znaki  przy ul. Taborowa/Reymonta
 • Uchwałę Nr 4/V/2017 w wyniku, której sporządzono pismo przewodnie oraz 11 wniosków o odznaczenia związkowe dla członków NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu z minimum 20 letnią przynależnością członkowską NSZZ Policjantów.

Odznaczenia w sposób oficjalny zostały wręczone w KWP w Poznaniu.

Od 10 miesięcy funkcjonowania nowego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu, Przewodniczący ZT odbył 31 spotkań na terenie Kół.

Wspomniany został udział w Sądzie Najwyższym w Warszawie – Wielkopolski NSZZ Policjantów reprezentowali Przewodniczący ZT NSZZ P OPP w Poznaniu, wraz z Przewodniczącym Koła PW kol. Mariusz Wieczorkiewicz oraz członek Koła PW kol. Krzysztof Nowak- którym podziękowano za udział.

Poruszono kwestię powołania Wiceprzewodniczącego ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu kol. Łukasz Szymaś, do Kapituły Kryształowej Gwiazdy jako przedstawiciela korpusu podoficerów.

Przypomniano o regulaminie wyróżnień dla najlepszych policjantów- sportowców z OPP w Poznaniu, którzy zdobędą trzy najlepsze miejsca w każdej z trzech kategorii wiekowych podczas testów sprawności fizycznej w 2017 r. –powstało porozumienie Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp., Dowódcy OPP w Poznaniu oraz Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu.

W I Posiedzeniu Przewodniczących ZT NSZZ P po linii OPP i SPPP z kraju – udział brali z ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu: -Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Agnieszka Wrona i Patrycja Kwiatkowska.

Przypomniano o inicjatywie przekazania „wyprawki szkolnej” dla dzieci z Domu Dziecka przy ul. Swoboda – bardzo duże podziękowania dla Wiceprzewodniczącej ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu kol. Agnieszki Wrona za skoordynowania w tym kierunku działań.

W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:

 • sporządzenia wniosków do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wlkp. o wyróżnienie Policjantów Odznaczeniami Związkowymi za długoletnią przynależność do NSZZ Policjantów i ponadnormatywne reprezentowanie Policji w różnych rodzajach imprez,
 • przyznania jednorazowych stypendiów naukowych w 2017 roku, w wysokości 200 zł dla dzieci członków NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu, które złożyły wnioski do Komisji Stypendialnej, a nie zakwalifikowały się do wyróżnienia przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa Wielkopolskiego. Uroczyste wręczanie stypendiów naukowych odbędzie się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, w listopadzie bieżącego roku. Dokładny termin zostanie ustalony z Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów powiadomi rodziców wyróżnionych dzieci o terminie uroczystości. Zgodnie z obowiązującymi warunkami przyznawania stypendiów naukowych, zapraszamy do udziału w tej uroczystości wyróżnione dziecko wraz z prawnymi opiekunami,
 • wykonania kalendarzy na 2018 rok,
 • przygotowania paczek świątecznych – gwiazdkowych w 2017 roku

W trakcie wolnych głosów i wniosków:

 • poruszono temat nowego kombinezonu ochronnego dla policjantów z PPPS, do pokazów z psem służbowym. Obecne kombinezony są w bardzo złym stanie technicznym,
 • urządzenie siłowni/pomieszczenia do ćwiczeń dla funkcjonariuszy OPP w Poznaniu,
 • przygotowania pokojów do spania dla gości z Polski lub innych krajów (dla kilku osób)- takie pokoje funkcjonują w innych jednostkach,
 • ewentualnego wyróżnienia symbolicznym prezentem dla Policjantów OPP w Poznaniu z minimum 25-letnim stażem służby,
 • Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu poruszył temat, że w 2018 roku przypada 95 lat od powstania pierwszych jednostek zbliżonych do dzisiejszych Oddziałów Prewencji Policji tj.:

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych Władysława Kiernika z 5 grudnia 1923 w którym czytamy: “W związku ze stwierdzoną potrzebą utworzenia Rezerwowych Oddziałów Policji Państwowej, gotowych na wypadek masowego wystąpienia Policji w miejscowościach zagrożonych pod względem bezpieczeństwa, polecam jednocześnie Komendantowi Głównemu Policji Państwowej (…) niezwłocznie oddziały takie sformować na terenie m. st. Warszawy oraz województw: łódzkiego, kieleckiego, lwowskiego, poleskiego, i wileńskiego”. Zgodnie z zarządzeniem oddziały rezerwowe miały mieć charakter kompanii szkolnych, odbywających normalne szkolenie niższych funkcjonariuszy Policji Państwowej, a jednocześnie gotowe do działań w każdej chwili. W skład kompanii miało wejść 60 osób, a ze względu na ich szczególny charakter każda miała posiadać całkowity polowy ekwipunek. O ich użyciu do akcji decydował miał Komendant Główny Policji Państwowej (PP), po uzyskaniu jednak aprobaty ministra.

Wiele z tych wymienionych spraw nie doszłoby do skutku, gdyby nie wsparcie w osobie Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wlkp. podinsp. Andrzeja Szary – za co serdecznie dziękujemy