Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych pozytywnie o budżecie za 2016′

ilustracja

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588) wraz z Analizą NIK w zakresie:
1) część budżetowa 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje podmiotowe i celowe,
– środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
2) plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej w 2016 r.;
3) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12
– Centrum Usług Wspólnych;
4) plan finansowy państwowej osoby prawnej z zał. nr 14
– Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia;
5) część budżetowa 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji:
– 20 środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2015 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej,
Referuje pkt 1-1 – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Referuje pkt 5 – przedstawiciel Ministra Rozwoju i Finansów w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Koreferuje pkt 1-5 – poseł Jerzy Polaczek.
godz. 12.30
6) część budżetowa 42 – Sprawy wewnętrzne,
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje podmiotowe i celowe,
– dotacja podmiotowa dla CLK z zał. nr 8,
– środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
7) część budżetowa 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji:
– 13 pomoc dla repatriantów,
– 22 budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych),
– 56 zakup blankietów dowodów osobistych,
– 69 środki na uzupełnienie wydatków Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca świętego podczas Światowych Dni Młodzieży,
– 74 środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym,
– 76 środki dla Policji na realizację zadań związanych z udzieleniem ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka,
– 86 środki na realizację rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na lata 2016-1017;
8) część budżetowa 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje celowe,
– środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
9) przychody i wydatki państwowych funduszy celowych:
– Funduszu Wsparcia Policji,
– Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
– Funduszu Wsparcia Straży Granicznej,
– Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
10) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12
– Centrum Usług Logistycznych;
Referuje pkt 6, 9 i 10 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Referuje pkt 7-8 – przedstawiciel Ministra Rozwoju i Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koreferuje pkt 6 -10 – poseł Edward Siarka.
11) część budżetowa 17 – Administracja Publiczna,
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje celowe,
d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15.
12) część budżetowa 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji:
– 9 środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z systemami: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, Wspomagania Dowodzenia Policji oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego ratownictwa Medycznego, w tym kwota 12.985 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
– 14 pomoc dla społeczności romskiej wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10;
Referuje pkt 11 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Referuje pkt 12 – przedstawiciel Ministra Rozwoju i Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Koreferuje pkt 11-12 – poseł Bartosz Jóźwiak.
13) część budżetowa 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje podmiotowe i celowe,
– środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
Referuje pkt 13 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koreferuje pkt 13 – poseł Jan Grabiec.
godz. 15.00
14) część budżetowa 75 – Rządowe Centrum Legislacji,
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych;
c) środki europejskie z zał. nr 4 i 15.
Referuje – Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
Koreferuje – poseł Sylwester Tułajew.
15) część budżetowa 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 750 – Administracja publiczna,
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje celowe,
– środki europejskie z zał. nr 4.
Referuje pkt 15 – przedstawiciel Ministra Rozwoju i Finansów.
Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
– przedstawia Przewodniczący Komisji.

Transmisja archiwalna dostępna pod poniższym linkiem: