Żandarmeria Wojskowa pomoże Policji w dniu 11 listopada 2019 r. w Warszawie – Zarządzenie Premiera.

ilustracja

W Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA ukazał się projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

(…) W związku z możliwym zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze m.st. Warszawy podczas trwania obchodów Narodowego Święta Niepodległości żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Policji w dniu 11 listopada 2019 r.(…)
(…)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2019 r.(…)

Jak pisze w uzasadnieniu projektodawca, wydanie zarządzenia jest uzasadnione obchodami Narodowego Święta Niepodległości. W dniu 11 listopada 2019 r. na terenie miasta stołecznego Warszawy odbędą się uroczystości, w tym również o charakterze państwowym, imprezy masowe i zgromadzenia publiczne, mające na celu uczczenie tego wydarzenia.

Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. W takim przypadku żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują, w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia policjantów określone w art. 15 i art. 16 ustawy o Policji. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjantów.

W ramach zabezpieczenia uroczystości zostanie zaangażowany zwiększony potencjał policyjnych sił i środków, niemniej może okazać się on niewystarczający do przeciwdziałania wszystkim potencjalnym zagrożeniom, w tym również związanym z natężeniem ruchu osobowego i pojazdów podczas planowanych wydarzeń.

W związku z powyższym, wzorem dotychczasowych zabezpieczeń, optymalnym rozwiązaniem będzie użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do wsparcia działań Policji. Udzielenie pomocy Policji przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej będzie w szczególności polegało na wzmocnieniu policyjnych sił i środków na głównych szlakach komunikacyjnych i trasach przemarszów.
Termin wejścia w życie zarządzenia określa się na dzień rozpoczęcia wykonywania przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej zadań związanych z udzielaniem pomocy Policji.

Projekt z dnia 4 listopada 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR …PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia <data wydania aktu> r.

w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm. )) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z możliwym zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze m.st. Warszawy podczas trwania obchodów Narodowego Święta Niepodległości żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Policji w dniu 11 listopada 2019 r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2019 r.

PREZES RADY MINISTRÓW