Posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych

ilustracja

7 grudnia 2020′ odbędzie się posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych. Posiedzenie z uwagi na pandemię odbędzie się w formie wideokonferencji. Tematy posiedzenia to między innymi art. 15a ustawy emerytalnej, oraz projekt utworzenia Biura Monitorowania Policji.

Organizatorem wideokonferencji jest Biuro Rady Dialogu Społecznego
Przewodniczącym Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych jest Rafał Jankowski

Tematyka posiedzenia:

  1. Dyskusja nad projektem ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin… w zakresie art. 15a
  2. Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o powołaniu Biura Monitorowania Policji.
  3. Sprawy różne