Komisja Petycji w sprawie pełnej rekompensaty za cały okres pozostawania poza służbą oraz wliczeniu tego okresu do wysługi emerytalnej.

ilustracja

Komisja do Spraw Petycji /PET/ na posiedzeniu w dniu 15 października 2020 r. rozpatrzyła między innymi petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie art. 42 ust. 5 i 6 (BKSP-145-IX-57/20).
Petycję przedstawił poseł Marcin Duszek (PiS).
Przedmiotem petycji jest propozycja zmiany brzmienia art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Zmiana polega na zapewnieniu funkcjonariuszowi Policji – uniewinnionemu i przywróconemu do służby – pełnej rekompensaty za cały okres pozostawania poza służbą oraz wliczeniu tego okresu do wysługi emerytalnej. Przepisy w obecnym kształcie przewidują jedynie świadczenie pieniężne za okres do 6 miesięcy pozostawania poza służbą i nie wliczają tego okresu do wysługi emerytalnej.
Deklarowanym celem dokonania zmian jest umożliwienie uniewinnionym funkcjonariuszom Policji pełnej rehabilitacji prawnej, realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 18/14 oraz doprowadzenie do stanu zgodności prawa z art. 2 (zasada sprawiedliwości społecznej) oraz art. 32 Konstytucji (prawo do równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji).

Autor petycji, Zbigniew Królicki, apeluje by policjantowi przywróconemu do służby przysługiwało za okres pozostawania poza służbą świadczenie pieniężne równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem. Zgodnie z propozycją, ma ono zostać “naliczone według stawek obowiązujących w dniu uprawomocnienia się orzeczenia o wydaleniu ze służby, z uwzględnieniem wzrostów uposażenia na danej grupie zaszeregowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od tego dnia do dnia wypłaty, nie później jednak niż do dnia zaistnienia podstawy zwolnienia ze służby Policji”.

Po przedstawieniu petycji oraz dyskusji z udziałem przedstawiciela MSWiA oraz KGP, sejmowa Komisja do Spraw Petycji zdecydowała się na przesłanie dezyderatu do resortu spraw wewnętrznych i administracji, którego celem będzie m.in. rozpoznanie skali zjawiska, a dokładnie liczby przywróceń do służby w różnych formacjach. 

Obszerniej sprawę komentuje portal Infosecurity24.pl w artykule zatytułowanym: “Czas na adekwatną rekompensatę za powrót do służby?”