Dlaczego warto wstąpić do NSZZP – materiał woj. kujawsko-pomorskiego

ilustracja

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, utworzony w 1990 roku, jest obecnie największą organizacją związkową w Policji i we wszystkich formacjach mundurowych.

Przynależność do NSZZP jest dobrowolna i nabywa się ją z chwilą opłacenia składki członkowskiej. Obecnie składka ta wynosi 12 zł miesięcznie i jest jedną z najniższych składek związkowych w Polsce. 70% tej składki wraca w różnych formach do członka Związku.

Związek opiera swą działalność na Statucie, ustawie o związkach zawodowych, ustawie o Policji i innych aktach prawnych.

W naszym województwie zakładową organizacją związkową, w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, jest Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. kujawsko-pomorskiego. W skład ZW wchodzą zarządy terenowe utworzone w: Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Wydziale Konwojowym KWP w Bydgoszczy, Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy, komendach miejskich i powiatowych Policji, komisariatach KMP w Bydgoszczy: Śródmieście, Szwederowo, Błonie, Wyżyny, Fordon i w Koronowie. Koła NSZZP utworzone zostały w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy i KMP w Bydgoszczy. Przedstawiciele NSZZP w tych strukturach, w kontaktach ze stroną służbową, dbają o poprawę warunków służby i płacy oraz innych świadczeń dla wszystkich policjantów, a przede wszystkim dla członków Związku.

Do tej pory ZW nie reklamował swojej działalności, ponieważ uważał, że ważniejsza jest sama działalność, a nie reklama. Obecnie jednak, wobec pluralizmu związkowego w Policji, należy szerzej przedstawić działalność ZW NSZZP w naszym województwie.

Członkostwo w NSZZP w naszym garnizonie zapewnia funkcjonariuszom, emerytom i rencistom policyjnym oraz członkom ich rodzin, dzięki zgromadzonym przez ZW środkom finansowym, następujące korzyści:

 • Ochronę prawną dzięki utworzonemu przy ZW Funduszowi Ochrony Prawnej. Członkowie Związku, którzy przystępują do Funduszu uzyskują pomoc prawną, w sprawach związanych ze służbą w Policji, w postaci przyznania pomocy prawników współpracujących z ZW NSZZP lub nawet całkowitą refundację kosztów zastępstwa procesowego wykonywanego przez innych prawników. Pomoc dotyczy obrony w postępowaniach: dyscyplinarnych, administracyjnych, karnych przed organami procesowymi, ochrony dobrego imienia policjanta. Fundusz tworzony jest ze składek w wysokości 7 zł miesięcznie. W sprawach niezwiązanych ze służbą członkowie NSZZP mają zapewnioną ulgę w wysokości 20%. Fundusz zapewnia także pokrycie wszystkich kosztów związanych z akcjami protestacyjnymi organizowanymi w celach poprawy warunków służby i uposażeń policjantów.
 • Pomoc członków Prezydium ZW NSZZP woj. kujawsko-pomorskiego w obronie w postepowaniach dyscyplinarnych, odwołaniach od opinii służbowych itp., nie wymagających udziału zawodowych prawników.
 • Darmową pomoc psychologiczną dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin w sytuacjach traumatycznych związanych ze służbą. W innych przypadkach członkowie NSZZP mogą uzyskać ulgę w wysokości 15% w usłudze prowadzonej przez współpracującego z ZW psychologa.
 • Dofinansowanie do współorganizowanych przez ZW kolonii i zimowisk dla dzieci członków NSZZP – po 500 zł dla każdego dziecka, a nawet całkowitą refundację w przypadku sierot po funkcjonariuszach.
 • Dofinansowanie do współorganizowanych przez ZW wycieczek – do 500 zł dla związkowców i jednego członka rodziny.
 • Zniżki w kosztach wypoczynku dla związkowców i członków ich rodzin w ośrodkach wczasowych prowadzonych przez NSZZP oraz w ośrodkach i hotelach współpracujących z ZW NSZZP woj. kuj.-pom.
 • Możliwość uczestnictwa w organizowanych przez ZW i zarządy terenowe i w znacznej mierze dofinansowanych przez ZW imprezach integracyjnych np. Dzień Dziecka, Gwiazdka itp.
 • Otrzymywanie tzw. paczek świątecznych przygotowywanych przez zarządy terenowe o wartości około 100 zł.
 • Możliwość udziału w organizowanych i finansowanych przez ZW i zarządy terenowe zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, takich jak piłka nożna, siatkówka, siatkówka plażowa, tenis, strzelectwo, wędkarstwo, spływy kajakowe itp.
 • Dostęp do materiałów promocyjno-reklamowych NSZZP (maskotki, gadżety itp.) o wartości ogólnej do 50 000 zł rocznie.
 • Możliwość przystąpienia do grupowych ubezpieczeń na życie, medycznych i majątkowych dla wszystkich funkcjonariuszy, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin.
 • Częściową refundację kosztów leczenia funkcjonariuszy i członków ich rodzin z funduszu prewencyjnego utworzonego przez ZW z własnych środków finansowych gromadzonych w ramach odpisu z prowadzonego ubezpieczenia na życie w TUiR Allianz (średnio przyznawana jest pomoc w kwocie około 130 000 zł rocznie).
 • Inne korzyści związane z działalnością związku, wynikające ze Statutu NSZZP.

 

Przewodniczący
ZW NSZZP woj. kujawsko-pomorskiego
Piotr Kujawa