Zmiana Rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą.

ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą.

Zmiana rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów wykonawczych do obowiązującego stanu prawnego i związana jest z uchwaleniem 22 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, które dokonały zmian w ustawie o Policji w taki sposób, że zmieniła się terminologia szkół.

Projektowana zmiana rozporządzenia ma charakter porządkowy polegający na dostosowaniu brzmienia par.4 ust 2 pkt 1 i 2 oraz par. 5 ust. 5 pkt 1 i 2 nowelizowanego rozporządzenia w zakresie rodzajów szkół, których uczniowie i słuchacze mogą się ubiegać o przyznanie pomocy finansowej na kształcenie.

Pełna treść rozporządzenia w załączniku