Wniosek Zarządu Głównego o włączenie policjantów do grona podmiotów korzystających z ustawy COWID-19.

ilustracja

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zwrócił się z wnioskiem do Komendanta Głównego o wydanie polecenia, które zapewniłoby prawo do zachowania pełnego uposażenia policjantom, wobec których zastosowano kwarantannę lub nadzór epidemiczny. Przyjęcie takiego uregulowania przewiduje art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2020 poz. 360).

W przypadku decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o poddaniu policjanta kwarantannie lub nadzorowi epidemicznemu, przełożeni winni wydać pismo w trybie § 3 ust. 4 rozporządzenia MSW z dnia 14 maja 2013 r. informujące go, o zwolnieniu z zajęć służbowych na czas oznaczony w decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz o prawie zachowania pełnego uposażenia na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy o Policji

W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków i innych placówek edukacyjno-opiekuńczych Rząd rozważa możliwość podniesienia granicy wiekowej dzieci, upoważniającej do zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni, z 8. do 12. lat. Zarząd Główny postuluje objęcie tymi rozwiązaniami także policjantów.

Realizacja tego wniosku wymaga jednak uregulowania sytuacji prawnej policjantów w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), w kontekście uprawnień wynikających z treści art. 4., które w odniesieniu do policjantów reguluje art. 121 b ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji.

W ocenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, z tego rodzaju uprawnień korzystać powinni również policjanci. Wiąże się to jednak z włączeniem policjantów do grona podmiotów korzystających z tej ustawy.

Biuro Zarządu Głównego NSZZ Policjantów