W stanie wyższej konieczności, policjant służby kontrterrorystycznej może odstąpić od przestrzegania przepisów.

ilustracja

W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności policjant służby kontrterrorystycznej może odstąpić od przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń. Powinna jednak być spełniona ważna przesłanka: według oceny policjanta dokonanej w miejscu i czasie wykonywania zadania, musi istnieć prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

8) w art. 71 a dodaje się ust. 8–10 w brzmieniu:

„8. W czasie wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 3 a, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, policjant służby kontrterrorystycznej może odstąpić od przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w jego ocenie, dokonanej w miejscu i czasie wykonywania zadania, istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa

Inny z przepisów stanowi, że za przygotowanie i zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie szkolenia lub doskonalenia zawodowego odpowiedzialni są odpowiednio komendanci: główny policji, CBŚP, BSWP, wojewódzcy policji, stołeczny policji, powiatowi (miejscy) policji, rejonowi policji itd.

Cały tekst ustawy Dz U z 4 stycznia 2019 r., poz. 15

Pod poniższym linkiem