Projekt uchwały w sprawie rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2018-2019′

ilustracja

Po ponad dwóch latach funkcjonowania Programu na lata 2014-2019, ocena dokonana przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała między innymi duże opóźnienia w jego realizacji, nieefektywny model wdrażania, niewłaściwe przypisanie niektórych realizatorów zadań. Przede wszystkim jednak lata 2014-2016 uwidoczniły iluzoryczność samej instytucji zarządzającej Rządowym Programem Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.

(…)Za celowe uznano więc przygotowanie strategicznego dokumentu w postaci Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2019. Pozwoli on zdefiniować i doprecyzować kierunki działań Państwa w obszarze rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw korupcyjnych (…).
(…)Założenia Programu mają charakter horyzontalny, jednakże jest on realizowany w skali wszystkich struktur geograficzno – przestrzennych kraju, w szczególności w odniesieniu do 16 województw. Wprawdzie bezpośrednimi adresatami zadań uwzględnionych w programie są organy centralne, a skala i nasilenie przestępczości korupcyjnej jest zróżnicowana w zależności od regionu kraju, jednak zaproponowane w dokumencie rozwiązania przyczynią się so podniesienia skuteczności działania właściwych służb, organów i instytucji, bez względu na zasięg realizowanych przez nie zadań. W miarę możliwości ujęte w Planie działań zadania będą wykonywane przy uwzględnieniu lokalnej specyfiki zagrożenia przestępczością korupcyjną (…)

Projekt uchwały w załączniku: