Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ 9 maja 2018′

ilustracja

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu, na wniosek grupy posłów, wysłuchała „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji na temat zakupu śmigłowców dla polskiej Policji”.

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH
VIII kadencja
w dniu 9 maja 2018 r.
nr 44/2018 (296)

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu, na wniosek grupy posłów, wysłuchała „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji na temat zakupu śmigłowców dla polskiej Policji”.
Uzasadnienie wniosku o zwołanie posiedzenia przedstawił poseł Marek Wójcik (PO).
Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński ocenił stan floty powietrznej jako wyjątkowo zły. Aktualnie w posiadaniu polskiej Policji znajdują się śmigłowce mające m.in. 26, 27, 36 oraz 43 lata, niektórym z nich w najbliższym czasie kończy się okres eksploatacji. Minister przypomniał, iż w ramach Programu Modernizacji w latach 2017-2020 Policja otrzyma niemal 6 mld zł, część z tych środków zostanie przeznaczona na zakup nowych statków powietrznych. Minister powiedział, że ewentualna ocena skutków zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Policję będzie możliwa dopiero po podpisaniu przez nią umowy.
Komendant główny Policji – nadinsp. Jarosław Szymczyk potwierdził, że flota powietrzna Policji jest w bardzo złym stanie. Obecnie w posiadaniu Policji jest 11 śmigłowców, z czego 3 są w remoncie. Komendant zwrócił uwagę, iż śmigłowce Bell są serwisowane w Republice Czeskiej, dlatego czas oczekiwania na ich naprawę jest bardzo długi.
W KGP prowadzone są postępowania przetargowe na śmigłowce, oparte o analizy potrzeb pododdziałów antyterrorystycznych Policji. Zakup dwóch nowych śmigłowców nastąpi na podstawie art. 66 i 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zamówienia z wolnej ręki.
W dyskusji poruszano m.in. kwestie terminu podpisania umowy dotyczącej zakupu dwóch śmigłowców oraz terminu końca eksploatacji śmigłowców będących obecnie w posiadaniu Policji.