Posiedzenie ASW w dniu 19 lipca 2017 r.

ilustracja

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ wysłuchała informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat programu przygotowania służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i państwa wobec nowych zagrożeń o charakterze terrorystycznym.
W informacji przedstawiono zmiany ustawodawcze dotyczące funkcjonowania polskiego systemu antyterrorystycznego, które miały miejsce na przełomie roku 2016 i 2017 r. Między innymi wprowadzono jasny podział zadań wykonywanych w poszczególnych fazach działań antyterrorystycznych; za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym odpowiada Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, natomiast za przygotowanie do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, reagowanie w przypadku wystąpienia takich zdarzeń – minister właściwy do spaw wewnętrznych; wprowadzono także szczegółowy mechanizm koordynowania działań na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez wskazanie Policji jako służby odpowiedzialnej za kierowanie działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia.
Dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki polityki antyterrorystycznej Państwa, w tym także określającym działania służące podniesieniu stanu przygotowania na wystąpienie ewentualnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym jest Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019. Na poziomie strategicznym polskiego systemu antyterrorystycznego funkcjonuje pod przewodnictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych.
W dyskusji poruszano kwestie: migracji w kontekście zagrożenia terrorystycznego, uszczelnienia i patrolowania granic państwa oraz Unii Europejskiej, ewentualnego zagrożenia ze strony dronów.

Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński, komendant główny Policji – Jarosław Szymczyk, komendant główny Straży Granicznej – Marek Łapiński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej – Leszek Suski, wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej NIK – Dariusz Zielecki oraz wicedyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK – Monika Świercz.

Przebieg posiedzenia można obejrzeć pod poniższym linkiem: