Komisja do spraw Petycji podjęła decyzję o przygotowaniu dezyderatu do MSWiA w sprawie sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej!

ilustracja

Sejmowa Komisja do spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 27 marca 2019 r. (nr 40/2019 (428) podjęła istotną dla Policjantów decyzję dotyczącą petycji przyznającej uprawnienie do złożenia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej (BKSP-145-479/19).
Petycję przedstawił poseł Robert Warwas (PiS).

Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, dotyczących sytuacji prawnej funkcjonariusza obwinionego o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego. W ocenie składającego petycję zasadne jest, aby obwiniony w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na podstawie ustawy o Policji uzyskał uprawnienie do złożenia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej przeprowadzonej na podstawie art. 132 ust. 4b ustawy o Policji.

Wnioskodawca zaproponował zmianę art. 132 ust. 4c ustawy o Policji oraz dodanie do tego artykułu ustępów 4d-4g, podając proponowaną treść przepisów.

Po przedstawieniu petycji oraz dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Komisja podjęła decyzję o przygotowaniu projektu dezyderatu do MSWiA.
W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Renata Szczęch.