KIEDY PRZEŁOŻONY MOŻE ODPOWIEDZIEĆ NA RAPORT POLICJANTOWI ZWYKŁYM PISMEM!

ilustracja

KIEDY PRZEŁOŻONY MOŻE ODPOWIEDZIEĆ NA RAPORT POLICJANTOWI ZWYKŁYM PISMEM! NAWET W DOSTĘPIE DO WŁASNYCH AKT OSOBOWYCH POLICJANCI SĄ DYSKRYMINOWANI WZGLĘDEM INNYCH SŁUŻB!!!

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego konsekwentnie realizuje swoje zadania w zakresie pomocy członkom związku. Tym razem na wniosek jednego z Zarządów Terenowych, zwróciliśmy się do Komendanta Wojewódzkiego Policji o odpowiedź na trzy pytania.

Jedno z nich dotyczyło udostępnienia akt osobowych – poprzez wgląd do nich, a także wykonania kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem tychże dokumentów.

Z treści odpowiedzi uzyskanej z KWP wynikało, że zarządzenie Komendanta Głównego Policji, nie daje możliwości sporządzania kserokopii dokumentów znajdujących się w aktach osobowych, co za tym idzie policjant nie otrzymał zgody na wykonanie kserokopii akt znajdujących się w jego teczce osobowej dokumentów.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy przełożony właściwy w sprawach osobowych powinien udzielić szczegółowych wyjaśnień w przedmiocie raportów składanych przez policjantów, do przełożonych informując o okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących spraw podnoszonych w raportach oraz kiedy może na raport policjanta odpowiedzieć zwykłym pismem a tym samym pozbawić policjanta środków odwoławczych?

Po uzyskaniu odpowiedzi z KWP we Wrocławiu, uznając ją za niewystarczającą, postanowiliśmy się zwrócić tradycyjnie o opinię prawną do Kancelarii Prawnej Pani adwokat Anny Kwiatkowskiej- Krzyżak.

Oto jeden z wniosków:

„Skoro inni funkcjonariusze służb mundurowych, np. funkcjonariusze służby więziennej, mogą otrzymać kopię lub uzyskać odpis dokumentu znajdującego się w aktach osobowych, to stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i jego interpretacja zapisów zarządzenia Komendanta Głównego Policji jawi się jako nieuprawnione”

Resztę poczytajcie sobie w załączonej dokumentacji wraz z opinią prawną

PS. Wszystkie podnoszone przez nas sprawy o których czytacie na naszych stronach zawsze przekazujemy do Zarządu Głównego, celem podjęcia dalszych działań w ramach posiadanych kompetencji

Sporządził:

podinsp. Robert Hamuda Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego

Czytaj więcej…