Dodatkowy urlop dla pracowników cywilnych pracujących na stanowiskach laboratoryjnych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

ilustracja

W biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

Funkcjonariuszom policji i Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w laboratoriach kryminalistycznych, przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy. Pracownicy służby cywilnej, którzy mają często te same obowiązki, są pozbawieni tego uprawnienia. Nowelizacja rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej, której projekt trafił właśnie do konsultacji publicznych, ma to zmienić. Osoby pracujące w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w laboratoriach zyskają dodatkowe wolne.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Szef Służby Cywilnej przy współpracy z członkami Rady Ministrów przygotował analizę zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej na stanowiskach laboratoryjnych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Na tej podstawie zidentyfikowano urzędy, w których praca na stanowiskach laboratoryjnych jest świadczona w ww. warunkach. Są to jednostki podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Finansów, Ministrowi Klimatu, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrowi Rozwoju oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trakcie prowadzonych uzgodnień z ww. organami, zainteresowanie stworzeniem regulacji umożliwiających rekompensatę pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia dla ww. kategorii członków korpusu służby cywilnej, wyrazili Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Finansów.
Obecnie członkowie korpusu służby cywilnej, zatrudnieni lub mogący być zatrudnieni na ww. stanowiskach, nie są objęci takimi uprawnieniami. Tymczasem funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w laboratoriach kryminalistycznych tych jednostek i realizują często te same obowiązki służbowe co zatrudnieni tam członkowie korpusu służby cywilnej, przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy, w wymiarze zależnym od stopnia szkodliwości.
Powyższe uzasadnia potrzebę stworzenia regulacji, które przyznają adekwatne do realizowanych zadań uprawnienia również członkom korpusu służby cywilnej.
Brak takich regulacji może obniżać motywację do pracy, a w konsekwencji niekorzystnie przekładać się na efektywność wykonywania zadań przez członków korpusu służby cywilnej.

Wydanie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej umożliwi rekompensowanie pracy na stanowiskach laboratoryjnych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w urzędach również członkom korpusu służby cywilnej. Na podstawie zmienionego rozporządzenia członkom korpusu służby cywilnej, wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w laboratoriach kryminalistycznych Policji i Straży Granicznej oraz w laboratoriach Krajowej Administracji Skarbowej, będzie przysługiwał coroczny płatny urlop dodatkowy. Będzie on przyznawany w wymiarze i na zasadach analogicznych do stosowanych wobec funkcjonariuszy Policji w zakresie pełnienia przez nich służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach laboratoryjnych. Podobne uprawnienia przysługują funkcjonariuszom Straży Granicznej. Warunki pracy szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, uprawniające do uzyskania urlopu dodatkowego, będzie oceniać komisja powołana przez kierownika urzędu.

Planowany termin wydania rozporządzenia / data wydania III kwartał 2020 r.