Absolwenci kierunku Nauka o Policji WSPol szybciej uzyskają szlify oficerskie

ilustracja

W Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. poz. 1017, z późn. zm.2)) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do policjanta, który w WSPol ukończył studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji.”.

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne jest związana z planowanym utworzeniem w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji – pisze w uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia MSWiA.
Zgodnie z § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia egzamin oficerski składa się bezpośrednio po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych albo studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Projektowana zmiana, polegająca na oznaczeniu dotychczasowej treści § 2 jako ust. 1 i dodaniu ust. 2, ma na celu zwolnienie policjanta, który ukończył studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, ze spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 pkt 1 tego rozporządzenia (mianowanie albo powołanie na stanowisko, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji).
Policjant, po ukończeniu studiów 1 stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, będzie mógł zatem przystąpić do egzaminu oficerskiego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji przed mianowaniem go na stanowisko, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji.
Projektodawca podkreśla, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia działań umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(jp)

Fot. (jp)