Projekt ustawy w sprawie świadczenia motywacyjnego uwzględnia uwagi NSZZ Policjantów

ilustracja

Nie ustają prace nad wprowadzeniem świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy z dłuższym stażem. Mają je otrzymać ci, którzy zostaną na służbie, zamiast przechodzić na emeryturę – pisze Paulina Szewioła w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej w artykule zatytułowanym: “Doświadczeni mundurowi z dodatkami. Nawet od lipca”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) tłumaczy, że celem świadczenia motywacyjnego jest zatrzymanie doświadczonych funkcjonariuszy jak najdłużej w służbie.

Pod wpływem związków zawodowych do projektu wprowadzono też inne zmiany.

Andrzej Szary

Chodzi o kryteria przyznania świadczenia motywacyjnego, które budziły nasze zastrzeżenia, mogły bowiem prowadzić do uznaniowości – wyjaśnia Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.

Z pierwotnego projektu wynikało bowiem, że dodatek będzie przyznawany funkcjonariuszom posiadającym co najmniej 25 lat wysługi, na ich wniosek skierowany do bezpośredniego szefa, który przekaże go wraz ze swoją opinią do przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Oprócz ostatniej okresowej opinii służbowej we wniosku miały być też uwzględniane stopień trudności, złożoność i sposób realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza oraz uzyskiwane efekty.

W najnowszej wersji projektu zmieniono ten przepis i obecnie wyraźnie wskazuje on przesłanki odmowy przyznania tego świadczenia. Decyzja taka będzie wydawana w przypadku zaistnienia jednej z wymienionych w projekcie przesłanek negatywnych. Chodzi m.in. o wszczęcie postępowania karnego lub dyscyplinarnego (do czasu prawomocnego zakończenia sprawy), ukaranie karą dyscyplinarną przed jej zatarciem i skazanie wyrokiem sądu przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

MSWiA tłumaczy taką decyzję tym, że chodzi o to, by przedemerytalne świadczenie motywacyjne miało jak najbardziej powszechny charakter. Tylko wtedy – w ocenie zarówno kierownictwa resortu, jak i przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych – będzie ono skuteczne.

W projekcie przyjęto też, że decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego przełożony właściwy w sprawach osobowych będzie wydawał nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu przez funkcjonariusza określonego stażu służby (25 lat lub 28 lat i 6 miesięcy).

– To odpowiedź na nasze postulaty, dlatego pozytywnie oceniamy te zmiany. Przepisy w takim kształcenie chronią interes najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. W efekcie być może uda nam się zahamować stale rosnącą liczbę wakatów w naszej formacji – mówi Andrzej Szary.

Podkreśla jednak, że odbudowanie kadry nie nastąpi z dnia na dzień.

– To proces na kilka najbliższych lat. Na pewno jednak takie regulacje będą zachęcać do służby. Tym bardziej, że w powodu epidemii skończył się rynek pracownika, a służby mundurowe dają gwarancję stabilnego zatrudnienia – dodaje.

– Dlatego liczymy, że przepisy wejdą w życie w lipcu, a najpóźniej w sierpniu z datą wsteczną od lipca – podkreśla związkowiec.

Cały artykuł – tutaj