Z ostatniej chwili: Jest projekt rozporządzenia wykonawczego MSWiA w sprawie podwyżek od 1 stycznia 2020′

ilustracja

13 marca 2020′ w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA ukazało się rozporządzenie wykonawcze MSWiA: “Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego””.

Jak pamiętamy 3 marca 2020′ Rada Ministrów przyjęła cztery rozporządzenia umożliwiające podwyżkę uposażeń funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Jak informowano – przepisy te mają wejść w życie następnego dnia od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. to jednak dotychczas brakowało przepisów wykonawczych – w jaki sposób te pieniądze zostaną podzielone (po równo kwotowo – jak chcieli związkowcy), czy też procentowo. 

Podwyżki są rezultatem porozumienia zawartego 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez związkowców z resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z tym porozumieniem funkcjonariusze mieli od dnia 1 stycznia 2020 roku otrzymać podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną). Podstawą do wypłaty podwyżek w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa jest ustalenie i przejęcie przez rząd wskaźników wielokrotności kwoty bazowej w tych formacjach. Projekty rozporządzeń zostały opublikowane w II połowie stycznia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Prawie półtora miesiąca trwały konsultacje międzyresortowe.

*********************
Projekt z dnia 12 marca 2020 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia <data wydania aktu> r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm. )) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

*********************
UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.) stanowiące wykonanie upoważnienia zawartego w art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360).

Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r. Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). Biorąc pod uwagę, że sam wzrost kwoty bazowej (z kwoty 1.523,29 zł do kwoty 1.614,69 zł, tj. o 6%) nie spowoduje zwiększenia przeciętnego miesięcznego uposażenia o kwotę 500 zł (wraz z nagrodą roczną) istnieje również potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,100, co spowoduje jej wzrost z 3,71 do 3,810. Taki poziom wielokrotności zapewnia podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia na poziomie 500 zł (wraz z nagrodą roczną) zgodną z Porozumieniem z dnia 8 listopada 2018 r. Dodatkowe środki na uposażenia zaplanowane na 2020 r. umożliwiają dokonanie podwyżek uposażeń policjantów o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł przeciętnie miesięcznie na etat. Zgodnie bowiem z art. 110 ustawy o Policji, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Oznaczać to będzie, że przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6.151,97 zł.

Mając na uwadze, że wzrost kwoty bazowej dla funkcjonariuszy przełoży się na wzrost tylko wybranych składników uposażenia w ramach projektowanego rozporządzenia zaproponowano wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania, co będzie odpowiadać wzrostowi uposażenia zasadniczego przeciętnie miesięcznie
o 397 zł, a po uwzględnieniu przeciętnego miesięcznego uposażenie z tytułu indywidualnej wysługi lat o 65 zł, co spowoduje łączny jego wzrost o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat. Zastosowanie różnych wzrostów mnożników w poszczególnych grupach od 0,219 dla grupy 1 do 0,023 w grupie 14 a pozwoli na zachowanie porównywalnego wzrostu uposażeń wraz z wysługą dla policjantów, tj. o ok. 462 zł.

*******************************

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Tabela w załączniku: