Projekt ustawy w sprawie art. 115a jest jak Yeti. Wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział…

ilustracja

W piśmie do Pani Marszałek Sejmu z 6 listopada 2019′ Minister Mariusz Kamiński informuje, iż Dezyderat nr 195. Komisji ds. Petycji w sprawie: (…) terminu i kosztów realizacji wyroku TK z 30.10.2018′ dot. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu – został poddany uzgodnieniom wewnątrzresortowym. Aktualnie trwają ustalenia odnośnie ostatecznej treści rozwiązań, które ma zawierać przedmiotowa regulacja (…). Pismo w załączniku.

Jak powstał Dezyderat nr 195. Komisji ds. Petycji?

  • Petycję w sprawie nowelizacji art. 115 a ustawy o Policji i wdrożenia wyroku TK z 30.10.2018 r. (sygn. akt. K 7/15) wniósł 15 kwietnia 2019 roku Zarząd Główny NSZZ Policjantów. (druk Petycji w załączniku).
  • Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji (PET) odbyło się w dniu 18 lipca 2019′. W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. (nagranie archiwalne posiedzenia komisji tutaj),
  • Biuro Analiz Sejmowych (BAS) wydało jednoznacznie pozytywną opinię w sprawie naszej petycji: (…)Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż niezbędne jest podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany wskaźnika ekwiwalentu. Wprowadzenie zawartego w petycji postulatu nie budzi zastrzeżeń. Mając na uwadze powyżej poczynione uwagi, w szczególności tezy zawarte w wyroku TK z 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15), przedmiotową petycję należy uznać za uzasadnioną.(…) – fragment końcowego wniosku opinii BAS. (opinia BAS w załączniku).
  • Oficjalna opinia MSWiA przedstawiona na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Petycji, przez Dyrektora Departamentu Dariusza Cichomskiego: „opinia MSWiA jest w tej sprawie także pozytywna. Opóźnienie wynika z braku uregulowania okresu przejściowego, co powoduje brak podstawy, brak normy prawnej do wypłacania ekwiwalentu. Sprawa jest prosta lecz generuje spore koszty. Jednak projekt tej normy prawnej już znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych i wkrótce powinien być gotowy. Prosto z uzgodnień międzyresortowych, które mają się zakończyć na dniach, sprawa trafi pod obrady rządu bez zwłoki”.
  • Uchwalenie Dezyderatu. (…)Komisja ds. Petycji jednogłośnie uchwaliła Dezyderat Nr 195, w którym ocenia, że “petycja jest zasadna i nie budzi zastrzeżeń. Mając zaś na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyjnego, proponowana zmiana powinna zostać włączona do porządku prawnego jak najszybciej. W związku z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komisja zwraca się z prośbą o wskazanie, kiedy zostanie przedstawiony i skierowany do Sejmu RP projekt stosownych rozwiązań ustawowych w zakresie realizacji wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego a także określenie ich kosztów”(…) – pełna treść Dezyderatu w załączniku.

Migracja dezyderatu z uzgodnień międzyresortowych do wewnątrzresortowych.

„Projekt już znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych i wkrótce powinien być gotowy. Uzgodnienia międzyresortowe zakończą się na dniach, a sprawa trafi pod obrady rządu bez zwłoki” – zapewniał na posiedzeniu sejmowej Komisji dyr. Cichomski.

Tymczasem w najnowszym piśmie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji czytamy, że sprawa znajduje się “w uzgodnieniach wewnątrzresortowych” i trwają prace nad ostateczną treścią…

Zatem, wbrew zapewnieniom dyrektora departamentu sprawa dezyderatu nie opuściła jeszcze murów budynku MSWiA. Nadal trwają uzgodnienia “wewnątrzresortowe” – informuje w piśmie przecież sam minister Mariusz Kamiński, a więc dokument krąży między biurkami, w najlepszym razie pomiędzy gabinetami. Jeśli napiszemy, że gdzieś porasta kurzem na półce, niewiele się pomylimy.

Nasuwa się jeszcze refleksja: skoro opinia Biura Analiz Sejmowych jest więcej niż pozytywna, stanowisko Departamentu także korzystne, to nad czym trwają w MSWiA „uzgodnienia”. Jaka burza mózgów stoi na przeszkodzie, żeby ten projekt wszedł na ścieżkę legislacji.

O ile nie jest to projekt z gatunku Yeti – wszyscy o nim mówią, tylko nikt go nie widział…

(jp)

 

• Czym jest dezyderat, w rozumieniu art.159 ust.1 regulaminu Sejmu RP ? (…) W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej dezyderaty są tworzone przez komisje sejmowe w określonych sprawach i mogą być skierowane do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków, Prezesa NIK, Prezesa NBP, Prokuratora Generalnego lub Głównego Inspektora Pracy. Adresat nie ma prawnego obowiązku wykonania postulatów zawartych w dezyderacie, ale musi zająć wobec nich stanowisko w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dezyderatu, chyba że Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustali inny termin. Odpowiedź rozpatruje komisja. W razie nieotrzymania odpowiedzi w terminie lub uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, komisja może ponowić dezyderat, przedłożyć Marszałkowi Sejmu RP wniosek o zwrócenie odpowiedzi jako niezadowalającej lub przedłożyć Sejmowi RP projekt odpowiedniej uchwały lub rezolucji.(…) Dezyderat nie jest wiążący.