Petycja dotycząca obniżenia do 60% uposażenia na chorobowym z opinią BAS

ilustracja

Na początku grudnia informowaliśmy na naszej stronie o anonimowym wniosku skierowanym do sejmowej Komisji ds. Petycji, dotyczącym wysokości uposażeń policjantów przebywających „na chorobowym”. Autor petycji wnosił, aby mundurowi na L-4 otrzymywali 60 proc. uposażenia. Wniosek w przedmiotowej sprawie został już zaopiniowany przez Biuro Analiz Sejmowych i oczekuje na rozpatrzenie przez sejmową Komisję ds. Petycji.

PETYCJA
w sprawie nowelizacji Ustawy o Policji.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o znowelizowanie Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. w celu zmiany treści art. 121b ust 1. “W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim policjant otrzymuje 80% uposażenia.” na nową treść “W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim policjant otrzymuje 60% uposażenia przez pierwsze 30 dni choroby, po 30 dniach policjant otrzymuje 80 % uposażenia”.

Uzasadnienie

Nie tak dawno prowadzony nielegalny strajk włoski, polegał nie tylko na niewystawianiu mandatów przez policjantów za różnorakie wykroczenia drogowe, ale także na destabilizacji bezpieczeństwa kraju poprzez zmasowane korzystanie ze zwolnień lekarskich przez Policjantów w okresie akcji “Znicz” i obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rekordowa liczba wypadków śmiertelnych i rannych na drogach w 2018 r. jest tego strajku włoskiego dobitnym efektem ubocznym! Do zachęcania do prowadzenia Strajku Włoskiego poprzez korzystanie ze zwolnień L4  zachęcał związek zawodowy NSZZ Policjantów.
https://nszzp.pl/aktualnosci/policjanci-masowo-na-l4-w-jednym-z-komisariatow-zostala-tylko-kadrakierownicza/
“W sierpniu – zgodnie z zapowiedziami – protesty zostały zaostrzone. Najpierw policjanci przestali wystawiać mandaty, teraz masowo biorą L4. „Obawiam się więc, że jeżeli w najbliższych dniach nasze środowisko nie uzyska jednoznacznej gwarancji na spełnienie naszych postulatów, w słuszność których przecież sam Pan nie wątpi, sytuacja może się skomplikować jeszcze bardziej” – napisał Rafał Jankowski w liście otwartym do Joachima Brudzińskiego, szefa MSWiA” Cała sytuacja pokazała, iż MSWiA nie ma instytucji do której mogłoby się zwrócić o wnikliwą weryfikację stanu zdrowia Policjantów na L4, którzy po uzyskaniu obietnicy podwyżki nagle cudownie “ozdrowieli” i wrócili do służby. Zachowanie tych Policjantów symulantów powinno skończyć się wydaleniem ze służby, ponieważ de facto sami się przyznali (naruszając tym samym złożoną przysięgę policyjną), iż nic poważnego im nie dolega, czego nie byliby w stanie wyleczyć lekami i suplementami dostępnymi w aptekach bez recepty np. Paracetamolem. W czasie zrównania stawki pensji policjantów wypłacanej na równi z osobami cywilnymi (80%), liczba policjantów przebywających na L4 spadła o 20 %.
W związku z powyższym proszę tak jak na wstępie o znowelizowanie treści art. 121b ust 1.
Za pozytywne rozpatrzenie mojej petycji serdecznie dziękuję.

Opinia Biura Analiz Sejmowych

Ocena zaproponowanego rozwiązania może być dokonana poprzez odniesienie się do rozwiązań stosowanych w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych.
W tym systemie podstawowa wysokość zasiłku chorobowego dla ubezpieczonych wynosi 80%, natomiast w przypadku pobytu w szpitalu wynosi ona 70%.
Ustawodawca zastosował zróżnicowanie wysokości świadczenia ze względu na długość okresu niezdolności do pracy jedynie w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy. Za pozostałą część miesięcy chory pobiera świadczenie w wysokości 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
W świetle powyższych rozważań należy uznać, że propozycja Autora petycji wprowadza nowe rozwiązanie prawne do szeroko rozumianego systemu zabezpieczenia społecznego. Jego odmienność polega na tym, że zmniejszona wysokość uposażenia będzie przysługiwała w pierwszym 30 – dniowym okresie niezdolności do pracy. Wydaje się, że argumentacja przedstawiona przez Autora petycji odnosząca się do formy strajku przeprowadzanego ostatnio przez niektórych funkcjonariuszy Policji nie uzasadnia wprowadzenia tego rodzaju rozwiązania prawnego, którego negatywne skutki dotkną wszystkich funkcjonariuszy.

Należy wskazać, że obecne regulacje dotyczące wysokości uposażenia mają charakter generalny i dotyczą wszystkich służb mundurowych. Natomiast propozycja zawarta w petycji odnosi się jedynie do funkcjonariuszy Policji. W związku z powyższym powstaje wątpliwość, czy zaproponowana regulacja nie prowadziłaby do dyskryminacji grupy policjantów w stosunku do innych funkcjonariuszy służb mundurowych, którym przysługiwałoby uposażenie za okres niezdolności do pracy w wyższej wysokości. Uzasadnienie wskazane w petycji odnoszące się do formy strajku
przeprowadzanego ostatnio przez niektórych funkcjonariuszy Policji nie stanowi bowiem cechy relewantnej dającej podstawę do zróżnicowanego traktowania co do zasady jednolitej grupy funkcjonariuszy w zakresie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, których uprawnienia ustawodawca w zakresie tych świadczeń uregulował obecnie w taki sam sposób.

Wnioski

Postulat wskazany w petycji ma doniosłe znaczenie dla funkcjonariuszy policji, ponieważ jego realizacja zmniejszyłaby w istotny sposób wysokość świadczenia, które otrzymywaliby oni w okresie pierwszych 30 dni niezdolności do pracy z powodu choroby. Zaproponowane zmiany prowadzą do wprowadzenia do systemu zaopatrzenia społecznego nowego rozwiązania różnicującego wysokość świadczenia ze względu na długość okresu niezdolności do pracy.