Kolejna petycja NSZZ Policjantów trafiła do sejmowej komisji.

ilustracja

Złożona przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w dniu 15 kwietnia 2019 r. do Kancelarii Sejmu Petycja została skierowana do sejmowej Komisji ds. Petycji. Policyjni związkowcy domagają się w niej respektowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego niekonstytucyjności przepisów obejmujących mundurowych w zakresie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
Przypomnijmy, skutkiem przywołanego wyroku TK jest uznanie niezgodności z Konstytucją RP tej części przepisu, która dotyczy uwzględnienia przy sposobie obliczenia wysokości należnego ekwiwalentu współczynnika 1/30 części miesięcznego uposażenia, jako niesprawiedliwego i uchylenie ww. przepisu w tej części.

– Wyrok Trybunału to ogromny sukces, bo jest korzystny nie tylko dla kilkudziesięciu tysięcy policjantów, którzy odeszli ze służby w ciągu ostatnich 17 lat, ale także dla byłych strażników granicznych, funkcjonariuszy BOR, CBA i SOP, którzy mają te same co policja zasady liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – powiedział szef NSZZ Policjantów, Rafał Jankowski.

NSZZ Policjantów batalię prawną o zmianę dyskryminujących funkcjonariuszy zapisów ustawy o Policji toczy od 2015 roku. Dopiero 30 października 2018 roku Trybunał Konstytucyjny RP na wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wydał korzystny wyrok, w którym jednoznacznie stwierdził, że art. 115a ustawy o Policji jest sprzeczny z art. 66 ust. 2 w związku art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W następstwie wyroku ustawodawca tj. Sejm RP powinien bez zbędnej zwłoki naprawić swój błąd krzywdzący od lat tysiące byłych i obecnych policjantek i policjantów.

Pomimo orzeczenia TK, Rząd RP w dalszym ciągu nie przyjął i nie skierował do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o Policji, który wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego. Trwają obecnie niezrozumiałe przepychanki prawne odnośnie opracowanego wadliwego nieakceptowanego przez NSZZ Policjantów projektu ustawy, choć – jak podkreślają związkowcy – sprawa wydaje się bardzo prosta i łatwa do wprowadzenia.

Aktualnie funkcjonariusze i funkcjonariuszki piszą pisma do komendantów o wypłatę korzystniejszego ekwiwalentu za urlop i otrzymują od nich odpowiedzi, że nic nie mogą zrobić ze względu na brak podstawy prawnej wypłaty ekwiwalentu w wyższej wysokości. Do NSZZ Policjantów docierają sygnały, że kierownicy jednostek Policji wstrzymali wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, gdyż nie wiedzą jak postępować w obecnej sytuacji.

– Taki stan powoduje u policjantów frustrację i zdenerwowanie oraz utratę zaufania do Państwa, które powinno kierować się zasadą sprawiedliwości społecznej wobec swoich funkcjonariuszy – podkreśla Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Jankowski zniecierpliwiony postawą decydentów, w dniu 15 kwietnia br. skierował na ręce Marszałka Sejmu RP Petycję, która ma na celu zmusić Parlament RP do szybkiego wprowadzenia w życie rozwiązań respektujących wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP.

– Panie Premierze czas na Pana reakcję w interesie Państwa i Swoich Policjantek i Policjantów! – apelują policyjni związkowcy.

Z informacji jakie posiada NSZZ Policjantów już ponad 10 tysięcy funkcjonariuszy czeka na wypłatę równoważnika za niewykorzystany urlop. Z powodu braku podstawy prawnej w drodze zmiany ustawy o Policji, która powinna nastąpić niezwłocznie po wyroku TK brak jest podstawy wypłaty równoważnika wg. starej lub nowej stawki.

Może jednak Minister zareaguje, bo za chwilę będzie problem wizerunkowy oraz finansowy/odsetki/ !!!

Zarząd Główny NSZZ Policjantów aktualnie czeka na wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji ds. Petycji, na którym wniesiona petycja zostanie rozpatrzona.

Póki co do 12 czerwca br. petycji nie ma w wykazie prac Komisji.

*****

Nie ma także terminu rozpatrzenia petycji w sprawie przyznania funkcjonariuszom Policji prawa odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas pełnienia służby przedmiotów osobistego użytku, niezależnie od tego, czy skutkiem zdarzenia powodującego szkodę był uszczerbek na zdrowiu albo śmierć funkcjonariusza. Nawet nie ma jeszcze opinii Biura Analiz Sejmowych.

 

Obie Petycje w załączniku