Spotkanie w Olsztynie nt. drugiej ustawy represyjnej

ilustracja

W siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Olsztynie, Partii, której posłowie w Sejmie RP, jako jedyni, głosowali przeciw tzw. „pierwszej ustawie dezubekizacyjnej”, 20 lipca 2017 r. blisko stu emerytów i rencistów mundurowych: policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, a także członków i sympatyków SEiRP z Warmii i Mazur, spotkało się z gen. Markiem Dukaczewskim i Prezydentem FSSM RP Zdzisławem Czarneckim. W spotkaniu wzięli także udział:
Władysław Mańkut – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Olsztynie,
Jerzy K. Kowalewicz – Prezes ZW SEiRP w Olsztynie,
Andrzej Leszczyński – koordynator działań antyrepresyjnych w Olsztynie,
Bogdan Micek – Prezes Olsztyńskiego Koła SEiRP.
Tematem spotkania była ocena sytuacji jaka nastąpiła po wejściu w życie „drugiej ustawy represyjnej”, sposoby minimalizowania jej skutków przez skargi i odwołania od decyzji ZER, a także informacja o projekcie obywatelskiej ustawy zmieniającej, na mniej dolegliwe, zapisy „drugiej ustawy represyjnej”.
W wypowiedziach wyrażano niepokój, że ustawa z 2009 r pozwoliła i ośmieliła rządzących do kolejnych represji skierowanych do wszystkich służb mundurowych. Przekonanie, że kolejne środowiska mundurowe „dostaną za swoje”, jest niemal powszechne i nie kryją się z takimi zamiarami władający Polską przygotowując kolejne projekty represji, jak chociażby znany już projekt ustawy dotyczących żołnierzy Wojska Polskiego, w którym przewidziane są „bez sądowe” odbieranie stopni wojskowych.
Zebrani wskazywali na fakt, że ustawy represyjne, ta pierwsza dotycząca „członków organizacji przestępczej”, jak i druga karząca „służących państwu totalitarnemu”, obecnie nie znajdują tzw. publicity, nie są widziane, słyszane, publikowane w mediach. Takie medialne przemilczanie ma stwarzać wrażenie, że „represje” zostały nałożone słusznie, że dotyczą „niewielkiej” grupy społecznej, nie warto więc się tym tematem zajmować – nagłaśniając chociażby poszczególne indywidualne, tragedie.
Dlatego też zwrócono się do zaproszonych gości o wskazanie dróg, możliwości, sposobów na zachowanie tego wszystkiego co wypracowaliśmy służąc uczciwie z oddaniem Polsce, jej legalnym władzom i społeczeństwu.
Celowe, z premedytacją, omijanie w procesie legislacji „ustaw represyjnych” trzech podstawowych praw naruszających prawa człowieka i obywatela wskazują jednoznacznie na złą wolę ustawodawcy, a są to:
– prawo nie działa wstecz
– nieuznanie praw legalnie nabytych, w legalnym państwie
– stosowanie odpowiedzialności zbiorowej
Generał Dukaczewski jak i Prezydent Czarnecki w swoich wypowiedział wskazywali na:
– konieczność masowego pisania odwołań i skarg na decyzje ZER:
– doradztwem prawnym i pomocą w opracowaniu pism odwoławczych objąć jak najszersze kręgi emerytów i rencistów mundurowych;
– przygotować się organizacyjnie do zebrania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przygotowywanej przez zespół legislacyjny FSSM RP – projekt ustawy niebawem będzie udostępniony;
– wspomagająco brać udział w manifestacjach obywatelskich skierowanych przeciwko kolejnych próbom ograniczenia wolności obywateli i niszczenia demokratycznego państwa prawa przez łamanie zapisów konstytucyjnych;
– koordynatorzy działań antyrepresyjnych w miejscach zamieszkania powinni na wiązać współpracę z przedstawicielami SLD w celu organizacji wspólnych akcji protestacyjnych;
Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu SLD Władysław Mańkut zaoferował mundurowym wszelką możliwą pomoc organizacyjną i udostępnienie lokali (także w jednostkach terenowych SLD) na spotkania i konferencje.
Trzygodzinne spotkanie nie obyło się bez pytań. Zgromadzeni byli zbudowani poziomem merytorycznym odpowiedzi na nawet bardzo szczegółowe pytania dotyczących nierzadko spraw bardzo osobistych.
Tak jak oczekiwano, wypowiedzi gości podniosły nieco poziom optymizmu i nadziei na złagodzenie ostrości represji, przynajmniej jeśli chodzi o „drugą ustawę represyjną”.