Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP

ilustracja

W dniach od 26 do 27 października 2017 roku, w Gołaszewie k. Włocławka, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Po proceduralnym wstępie, czyli po powitaniu przybyłych przez Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudę, przyjęciu porządku obrad, wyborze Komisji, protokolanta, przewodniczącego obrad (Antoniego Dudy) oraz zapoznaniu zebranych przez Piotra Styczyńskiego, w oparciu o protokół, z realizacją zadań wynikających z poprzedniego posiedzenia ZG SEiRP, podjęto Uchwały o odznaczeniach i wyróżnieniach.

W pierwszej kolejności podjęto Uchwałę o nadaniu Odznaki „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, Odznaki „Za zasługi dla SEiRP” z Dyplomem oraz „Dyplomów uznania”.

Kolejnym podjętym wyróżnieniem była Uchwała o wyróżnieniu nagrodami pieniężnymi Jana Kaczmarczyka – Prezesa ZW SEiRP w Krakowie, Jerzego Kowalewicza – Prezesa ZW SEiRP w Olsztynie oraz Tadeusza Miciuła – Prezesa ZW SEiRP w Lublinie za wyjątkowe zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia, jego liczebny rozwój, udział w programie ubezpieczeniowym oraz medialnym, a także Zdzisława Bartulę – I Wiceprezesa ZG SEiRP za wyjątkowe zaangażowanie w działalność Zarządu Głównego SEiRP.

Następną sprawą podjętą Uchwałą przez ZG było odwołanie Pana Janusza Jastrzębskiego z funkcji Redaktora Biuletynu Informacyjnego SEiRP i powołanie na tę funkcję Pana Adama Szyszko.

Nadano Pani Hannie Jaworskiej tytuł Honorowego Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Bydgoszczy.

Uchwalono Regulamin działania Komisji ds. Organizacji Pożytku Publicznego ZG SEiRP, jego projekt przedstawił jej Przewodniczący Paweł Masłowski i uchylono jednocześnie obowiązujący od 2015 roku Regulamin określający zasady i tryb przyznawania wyróżnień, odznak i tytułów honorowych w SEiRP oraz odznaczeń państwowych i policyjnych.

Wybrano Delegatów SEiRP na Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, zostali nimi: Zdzisław Czarnecki, Antoni Duda, Jan Fabiański, Henryk Grobelny, Ewa Grzegorczyk, Jerzy Krawczyk, Bogusława Łukasiewicz, Józef Piasecki, Zdzisław Pietryka, Jerzy Skrycki, rezerwowymi: Henryk Borowiński i Waldemar Sopek.

  • Przyjęto nowy wzór Sprawozdania finansowego za rok 2017 dla Kół oraz Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych.
  • Przyjęto budżet Zarządu Głównego SEiRP na 2018 rok.
  • Podjęto Uchwałę o rozpoczęciu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w SEiRP.

Ostatnią Uchwałą Zarząd Główny postanowił rozliczać diety członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium ZG SEiRP według zasad przyjętych w państwowej sferze budżetowej.

W przedpołudniowej sesji drugiego dnia obrad, Gośćmi Zarządu Głównego byli: nadinsp. Adam Rapacki – członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP i Zdzisław Czarnecki – Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Obaj w swoich wypowiedziach krytykowali ustawę represyjną zawierającą wiele elementów nielogicznych, prowadzącą do absurdalnych i tragicznych sytuacji. Przybliżyli cele powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…, który przygotował projekt zmiany ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 roku oraz przedstawili aktualne i planowane przedsięwzięcia podejmowane przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz zadań oczekujących Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Nacisk kładli m.in. na:

  • uświadamianie społeczeństwa o niekonstytucyjności i niesprawiedliwości społecznej uchwalonej ustawy,
  • prowadzenie rozmów z przedstawicielami opozycji parlamentarnej, jak i z partiami pozaparlamentarnymi, mającymi na celu znalezienie poparcia dla inicjatywy zbierania podpisów pod projektem zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym,
  • planowana akcja zbierania podpisów powinna charakteryzować się wyjątkową mobilizacją i aktywizacją w tym zakresie środowisk mundurowych, pozwalającą na zebranie podpisów w liczbie kilkukrotnie przekraczającej wymaganą ilość 100 tysięcy podpisów.

Obaj Panowie podkreślali, że aby osiągnąć powyższe cele koniecznym będzie nawiązanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami, związkami branżowymi, jak również z lokalnymi strukturami partii opozycyjnych. Okres ten będzie czasem wzmożonej i ciężkiej pracy oraz próbą solidarności środowisk mundurowych oraz współdziałania z innymi grupami społecznymi.

W dalszej części obrad Jerzy Kowalewicz oraz Mieczysław Skowron zrelacjonowali III Sesję Plenarną Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, w której obaj wzięli udział, a która po usunięciu OPS-u przez PIS rok wcześniej z Sejmu odbyła się w Muzeum Żydów w Warszawie w dniu 1 października 2017 roku.

Kol. Leszek Orkisz przedstawił postęp prac nad nowelizacją Statutu SEiRP, a głosowanie nad niektórymi zagadnieniami miało wspomóc pracę Komisji prawno-statutowej, której obrady miały miejsce po zakończeniu posiedzenia Zarządu Głównego, w sobotę 28 października 2017 roku.

Po odczytaniu Protokołu Komisji Uchwał przez Tadeusza Miciułę, i podsumowaniu obrad przez Prezesa Antoniego Dudę posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP zostało zakończone.