Zgodnie z wnioskiem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów imienniki obciążą budżet Policji.

ilustracja

W Biuletynie Informacji Publicznych MSWiA ukazał się “Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów” (Numer w wykazie prac legislacyjnych MSWiA: 469).

Rozporządzenie uwzględnia wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Resort spraw wewnętrznych i administracji zalicza w projektowanym rozporządzeniu imienne identyfikatory do policyjnych norm umundurowania, ujednolica je i nakazuje ich zakup jednostkom policji. Rozporządzenie wyraźnie określa, że to nie policjanci z własnej kieszeni mają płacić za identyfikatory, z czym nie zgadzał się Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Koszt tej wymiany oceniany jest na kwotę 3,5 mln zł. Wreszcie jasno określono, że to nie policjanci z własnej kieszeni mają płacić za identyfikatory, wymagane przez cześć przepisów i niektórych przełożonych. Teraz jednostki policji mają zapewnić każdemu funkcjonariuszowi trzy tabliczki – jedną metalową i dwie na taśmie z tkaniny. Przepisy dopuszczają noszenie tych identyfikatorów zamiast dotychczasowych policyjnych blach.

Imiennych identyfikatorów nie będą nosić na sobie funkcjonariusze działający w pododdziałach zwartych.

Rafał Jankowski

Prace nad treścią Rozporządzenia trwały od lipca 2018′ „Jego treść po konsultacjach, zarówno z komendami wojewódzkimi / stołeczną, jak i poszczególnymi Biurami KGP odpowiedzialnymi za logistykę, finanse czy kadry, została przekazana do dalszych uzgodnień także z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów. Jesteśmy na końcowym etapie uzgodnień” – pisała Komenda Główna Policji w październiku 2018′
Zapewnienia o tym, że imienniki będą częścią umundurowania nie przekonywały wówczas Przewodniczącego NSZZ Policjantów. „Nie możemy jednak być do końca spokojni o sprawę zakupu imienników. Z treści Oświadczenia KGP wynika, że „jednostki Policji będą je MOGŁY zakupić ze środków przeznaczonych na umundurowanie funkcjonariuszy”. To jest określenie fakultatywne nie zobowiązujące obligatoryjnie Komendantów Wojewódzkich do finansowania tych kosztów” – wyjaśniał Rafał Jankowski. – Nic mi nie wiadomo o tym, by możliwości finansowe Policji się nagle poprawiły, a to właśnie ich brak stanowił jeden z argumentów odrzucenia propozycji NSZZ Policjantów – dodał.

Rozporządzenie wejdzie w życie 5 kwietnia 2019′.

Projekt rozporządzenia w załączniku:

Dwa dni później na popularnym portalu infosecurity.pl pojawił się artykuł pod znamiennym tytułem: MSWiA posłuchało związkowców. Policja zapłaci za imiennikitutaj