Szef KAS podpisał porozumienie ze Stroną Społeczną

ilustracja

W Ministerstwie Finansów odbyło się 21.11. spotkanie poświęcone założeniom modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej, a szczególnie planom podwyżek wynagrodzeń i uposażeń pracowników oraz funkcjonariuszy KAS.
Uzgodniono i podpisano porozumienie pomiędzy Szefem KAS Marianem Banasiem oraz 10 organizacjami związkowymi.
21 listopada 2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) a Stroną Społeczną, którego kierunkowym założeniem jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków pracy członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w KAS.

Wiceminister finansów Marian Banaś wyraził zadowolenie z podpisanego porozumienia:

„Dziękuję przedstawicielom organizacji związkowych za owocne rozmowy i wkład do porozumienia. Jestem wdzięczny Państwu za odpowiedzialną postawę. Wykonaliśmy ważny krok do unowocześnienia KAS i zapewnienia takich warunków pracy i służby, na jakie zasługują pracownicy i funkcjonariusze naszej administracji” – podkreślił Szef KAS.

Główne postanowienia zawarte w porozumieniu:

  • powołanie Zespołu do opracowania programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej;
  • podwyżki wynagrodzeń i uposażeń dla pracowników i funkcjonariuszy KAS od 1 stycznia 2019 r. w miesięcznej wysokości 655 zł brutto dla każdego. Kwoty podwyżek zostaną wypłacone najpóźniej do końca III kwartału 2019 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku;
  • podjęcie przez Zespół prac w zakresie ustaleń dotyczących kwoty podwyżek uposażenia/wynagrodzenia wypłacanych w ramach Krajowej Administracji Skarbowej w roku 2020;
  • deklaracja Szefa KAS o podjęciu działań, w toku prac legislacyjnych nad projektem, w celu nowelizacji ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r., poz. 132, z późn. zm.), w zakresie zrównania uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z uprawnieniami pozostałych służb mundurowych odnoszących się do rezygnacji z wymogu ukończenia 55 lat życia przy przechodzeniu na emeryturę oraz modyfikacji daty uzyskania uprawnień emerytalnych;
  • odstąpienie przez Stronę Społeczną na czas realizacji zapisów Porozumienia z podejmowania akcji protestacyjnej w ramach jednostek organizacyjnych KAS i niezgłaszania innych postulatów i roszczeń w czasie realizacji Porozumienia.

W trakcie spotkania Szef KAS zapewnił przedstawicieli organizacji związkowych, że kwoty podwyżek w KAS w latach 2019 – 2020 nie będą niższe niż kwoty podwyżek w innych służbach mundurowych. Zaznaczył również, że w przypadku gdy podwyżka w 2019 roku będzie skutkowała przekroczeniem maksymalnych mnożników lub limitów wynagrodzeń określonych dla poszczególnych stanowisk w ramach KAS, to w celu zagwarantowania jej realizacji nastąpi awans stanowiskowy (zarówno w korpusie służby cywilnej jak i w Służbie Celno – Skarbowej).

„Jestem przekonany, że podpisane porozumienie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom płacowym osób związanych zawodowo z KAS oraz stanowi wyraz docenienia przez Kierownictwo KAS pracy i służby wszystkich realizujących zadania przypisane naszej wyspecjalizowanej administracji. Zaznaczam, iż jest to najwyższa, jednorazowa kwota przeznaczona na podwyżki dla każdego z pracowników/funkcjonariuszy w administracji skarbowej od kilku lat” – podsumował Szef KAS Marian Banaś.

Tekst porozumienia w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI