Straż Marszałkowska uzyska nowe uprawnienia

ilustracja

Strażnikom Straży Marszałkowskiej przy wykonywaniu obowiązków przysługują uprawnienia funkcjonariuszy BOR oraz ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Nie posiadają oni jednak statusu funkcjonariusza i pozostają pracownikami Kancelarii Sejmu, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, w tym zwłaszcza ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

27 października 2017 r. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła dyskusję nad propozycją inicjatyw ustawodawczych w sprawie projektów ustaw:

  • o Straży Marszałkowskiej,
  • przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej.

W dyskusji zwrócono uwagę, że zadania i uprawnienia Straży Marszałkowskiej w zakresie ochrony Sejmu i Senatu, a także postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na strażników reguluje obecnie ustawa o Biurze Ochrony Rządu, która jest dość lakoniczna i niewystarczająca w stosunku do potrzeb i zadań, jakie spoczywają na Straży Marszałkowskiej. Wynika stąd konieczność wypracowania odpowiednich przepisów ustawowych kompleksowo regulujących status prawny Straży Marszałkowskiej jako specjalistycznej, uzbrojonej i umundurowanej formacji zapewniającej ochronę Sejmu i Senatu.
Komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą w zakresie obu projektów.
Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniono przewodniczącego Komisji – posła Arkadiusza Czartoryskiego (PiS).

Warto podkreślić, że 11 marca 2014 r. ówczesna marszałek Sejmu E. Kopacz nadała sztandar Straży Marszałkowskiej. Natomiast w marcu 2017 r. Straż marszałkowska dostała broń. Kancelaria Sejmu wyjaśnia, że stało się tak ze względów bezpieczeństwa. W poprzednich latach tylko funkcjonariusze przewożący korespondencję i gotówkę mieli pistolety. Teraz w broń zostali wyposażeni strażnicy przed budynkiem parlamentu.  Wcześniej mieli tylko paralizatory, a zabezpieczona broń znajdowała się u oficera dyżurnego. służby wielokrotnie zwracały uwagę na zagrożenie bezpieczeństwa Sejmu.