Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła ustawę o systemie emerytalnym bez poprawek.

ilustracja

Dzisiaj odbyło się zapowiadane przez nas Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone między innymi rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk senacki nr 1241, druki sejmowe nr 3543, 3641 i 3641-A).

Stronę rządową reprezentowali przedstawiciele MSWiA z dyr Władysławem Budzeniem i Anną Skowrońską na czele. Komendę Główną Policji reprezentował nadinsp. Dariusz Augustyniak i Marcin Rosół.

Przewodniczący Komisji powitał senatorów, posłów, przedstawicieli ministerstwa oraz przedstawicieli strony związkowej.

Ustawę krótko omówił poseł sprawozdawca Robert Mucha.
Bardziej szczegółowe wprowadzenie przedstawił dyr Władysław Budzeń, który stwierdził, że podstawą opracowania projektu ustawy były porozumienia zawarte ze stroną związkową. MSWiA uzgodniło projekt w ramach uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych, a wyniki przedstawiły do uzgodnień ze stroną społeczną.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu – podniosło konstytucyjność usunięcia z ustawy kryterium wieku 55 lat. Zdaniem Biura brak określenia wieku jest wadą tej ustawy. Ustawodawca jest zobowiązany określać wiek emerytalny.

Do zastrzeżeń Biura Legislacyjnego odniósł się dyr Budzeń, który podkreślił, że w poprzednich rozwiązaniach nie było kryterium wieku – tylko okres pełnienia służby. W tym zakresie – w momencie uchwalania tej ustawy ten problem był niepodnoszony, jest to kontynuacja, szereg funkcjonariuszy nadal zresztą służy według poprzednich uregulowań.

Senator Aleksander Pociej – odniósł się do przepisów wprowadzających okres rozliczania nadgodzin. Jego zdaniem ustalenie okresu półrocznego pozbawi funkcjonariuszy pieniędzy za nadgodziny. Jest to nieuczciwe i łamie porozumienie zawarte pomiędzy ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami. W par 3. jest powiedziane że 6 – miesięczny okres ma obowiązywać tylko w 2019 roku. W oficjalnym biuletynie MSWiA, początkowo było to zapisane. A w następnych latach miał być 3 miesięczny okres. Zgłoszę poprawkę, żeby to był 3 miesięczny okres – zapowiedział senator.

Poprawka senatora mecenasa Pocieja – w art. 3, 4 ,6 i 7 okres rozliczeniowy do rozliczenia nadgodzin wynosi 3 miesiące.

Głos w dyskusji zabrał senator Rulewski, który zakwestionował w ogóle wprowadzanie takiej ustawy, która daje przywileje służbom. – Żadnej grupy związanej z władzą nie należy premiować! Nie uprzywilejowywać! To są porozumienia po proteście, który był podstawą konfliktu społecznego! – grzmiał Rulewski. – Uprzywilejowanie jest niewątpliwe! Senator Rulewski zrównał wszystkich funkcjonariuszy z esbekami twierdząc, że przywileje, jakie posiadają mieli od zawsze esbecy. Senatora boli bardzo fakt, że policjant będzie mógł pójść na emeryturę przed osiągnięciem wieku 50 lat. Rulewski uważa, że poziom bezpieczeństwa jest zagrożony bo brakuje 4 tysięcy etatów, a tu trzeba “zabezpieczyć bezpieczeństwo”. – Rekompensatę za nadgodziny dla funkcjonariuszy, przeniesiono z uregulowań cywilnych – ALE TAM POLEGA TO NA PRACY – ton senatora sugerował, że w służbach nie polega na pracy.

Informacja, że senator Rulewski zamierza wycofać się z polityki, w kontekście jego dzisiejszej wypowiedzi jest informacją krzepiącą.

Przewodniczący Komisji udzielił głosu przedstawicielom strony związkowej.

Rafał Jankowski, na wstępie odniósł się do wypowiedzi senatora Rulewskiego – to nie są przywileje to uprawnienia , wynikające z pragmatyki służby, inne zawody nie mają wpisane w umowy o pracę służby z narażeniem życia. W sytuacji zagrożenia, każdy funkcjonariusz może znaleźć się na I linii – podkreślił Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Dalej wyjaśnił, że porozumienie zawierało postulaty wszystkich służb. Po 6 miesiącach protestu podpisaliśmy korzystne porozumienie. Jest ono korzystne dla formacji ale i dla MSWiA. Służby nie były doszacowane finansowo. To porozumienie to krok milowy w poprawie sytuacji w służbach i ministerstwie. Jestem zdumiony, zmianą o okresie półrocznym, jaką zauważył także pan senator Pociej. Nasze uwagi przesłane do MSWiA nie zostały w ogóle negocjowane – zakończył Rafał Jankowski.

Sławomir Koniuszy – także podkreślił, że nowelizacja jest efektem porozumienia i co do zasady są to rozwiązania korzystne. Natomiast cała reszta, jeśli chodzi o powoływanie się na porozumienie, jest grubym nieporozumieniem… Okres półroczny + 10 dni i kolejny kwartał, daje w efekcie okres rozliczeniowy 220 dniowy a nie półroczny. Krytykowaliśmy to rozwiązanie, postulując 3 miesięczny okres, w 2020 mieliśmy do niego wrócić – twierdził Sławomir Koniuszy. – Poza tym, w projekcie powinien być uchylony artykuł, który ruguje z prawa do nadgodzin osoby uprawnione do dodatku funkcyjnego. Członek Zarządu NSZZ Policjantów odniósł się także do artykułu 15 a – funkcjonariusze mogą nie doczekać zniesienia tego artykułu – zaznaczył z przekąsem.

Na wystąpienia związkowców odpowiedział dyr Budzeń – szermując przykładem Straży Pożarnej, gdzie funkcjonuje półroczny okres rozliczeniowy – co już było wielokrotnie wyjaśniane. Dyrektor twierdził też, że do projektu nie było uwag, w trakcie negocjacji dotyczących okresu rozliczeniowego. Dyr Budzeń odniósł się także do sprawy art. 15a podniesionej przez Sławomira Koniuszego, zapewniając, że zgodnie z treścią Porozumienia, do końca roku temat ten będzie załatwiony w uzgodnieniu ze stroną związkową..

Marszałek Seweryński – odnosząc się do zastrzeżeń Biura Legislacyjnego stwierdził, że brak określenia wieku emerytalnego nie jest uchybieniem, ustawa o powszechnym wieku emerytalnym mówi, że ustawy szczególne mogą inaczej określić wiek, ale nie mniej korzystnie, niż w ustawie. Określenie wieku w tej ustawie nie jest mniej korzystne.

Poseł Martynowski – złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Senator Pociej – wniósł o dokonanie poprawki poprzez zmianę okresu rozliczeniowego z 6 m-cy na 3 m-ce. Podyktował szczegółową treść swojej poprawki.

Jako dalej idący głosowany był najpierw wniosek posła Martynowskiego o przyjęcie ustawy bez poprawek. W głosowaniu ustawa została przyjęta stosunkiem głosów – 9 za, 4 – przeciw.

Senator Pociej zapowiedział, iż swoją poprawkę zgłosi jako wniosek mniejszości

Sprawozdawcą Komisji ustanowiono senatora wiceprzewodniczącego Komisji Antoniego Szymańskiego.

opracowanie tekstu na podstawie nagrania (jp)