Zarząd Główny NSZZ Policjantów na konferencji naukowej „WSPÓŁCZESNY WYMIAR ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEGO”

ilustracja

W dniu 29 czerwca br. przedstawiciele Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów (ZG NSZZP) wzięli udział w Krajowej Konferencji Naukowej poświęconej współczesnemu wymiarowi zagrożeń bezpieczeństwa transgranicznego, zorganizowanej przez Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Celem konferencji była wymiana poglądów przedstawicieli nauki i praktyki na temat ewolucji zagrożeń w obszarze współczesnego bezpieczeństwa transgranicznego.

Przedstawiciele ZG NSZZP zabrali głos w trzeciej sesji obrad plenarnych poświęconej wymiarowi praktycznemu, którą moderował wiceprzewodniczący ZG NSZZP insp. dr hab. Aleksander Babiński, prof. WSPol. Przybliżył on uczestnikom założenia moderowanego panelu oraz sylwetki prelegentów. W swoim wystąpieniu, poświęconym udziałowi Policji w ochronie granicy, przedstawił praktyczne problemy wynikające z interpretacji przepisów warunkujących udział Policji w ochronie granicy państwowej oraz warunki współdziałania w tym obszarze z innymi podmiotami tworzącymi systemu bezpieczeństwa publicznego nadzorowanymi przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Kontynuacją problematyki było wystąpienie wiceprzewodniczący ZG NSZZP nadkom. mgr. Kazimierza Barbachowskiego, który przedstawił utylitarne aspekty ochrony granicy państwowej przez pododdziały zwarte Policji. Relacja bezpośredniego uczestnika działań policyjnych, podejmowanych w związku z kryzysem migracyjnym na wschodniej granicy Polski, przede wszystkim uświadomiła, że wbrew doniesieniom medialnym Policja koncentrowała swoje działania na zapewnienia bezpieczeństwa ludności zamieszkującej obszar bezpośrednio zagrożonej strefy nadgranicznej. Zasadność podejmowanych czynności potwierdzały wyrazy sympatii kierowane przez zamieszkałą zagrożone tereny ludność, pod adresem funkcjonariuszy, których przykłady przedstawił prelegent. Dzieląc się swymi doświadczeniami i spostrzeżeniami wzbudził wśród uczestników liczne pytania, które stały się przedmiotem polemik w części panelu poświęconej dyskusji.