Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej ogłosił gotowość podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

ilustracja

Podobne do naszych nastroje panują w środowisku Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zarząd Główny NSZZ FSG postanowił ogłosić gotowość do podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

KOMUNIKAT

ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

W dniu 27 czerwca 2018 roku Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej postanawiał z dniem 2 lipca br. ogłosić gotowość do podjęcia form protestu określonych w Statucie NSZZ FSG w przypadku braku osiągnięcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie realizacji żądań i postulatów skierowanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych w dniu 12 marca 2018 r.

Zarząd Główny NSZZ FSG po zapoznaniu się z przedstawionym przez MSWiA projektem porozumienia stwierdził, że jest ono niesatysfakcjonujące i nie daje gwarancji realizacji postulatów skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez organizacje związkowe reprezentujące interes funkcjonariuszy służb mundurowych.

Należy podkreślić, że uchwała została podjęta jednomyślnie po przeprowadzonej dyskusji, w której dokonano analizy skutków i konsekwencji jej podjęcia. Wynik głosowania świadczy o jedności i niezależności NSZZ FSG przy podejmowaniu tego typu uchwał. ZG NSZZ FSG oczekuje od MSWiA przedstawienia takiej treści porozumienia, która będzie dawała gwarancję realizacji przedstawionych postulatów w pkt. 5. i 6. tego pisma i wejścia ich w życie najpóźniej z dniem 1 stycznia 2019 r. Z uwagi na pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego oraz warunków służby funkcjonariuszy służb mundurowych, konieczne jest także jak najszybsze spełnienie pozostałych żądań skierowanych przez Federację ZZ SM. W innym przypadku ZG NSZZ FSG zostanie zmuszony do podjęcia uchwały o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Podkreślenia wymaga fakt, że Zarząd Główny NSZZ FSG i jego reprezentanci są gotowi do kontynuowania prac ze stroną MSWiA w celu podpisania porozumienia gwarantującego realizację przedstawionych postulatów.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG

Marcin Kolasa

Decyzja ZG NSZZ FSG w załączniku.