Z ostatniej chwili: Ustawa o wsparciu służb mundurowych uchwalona przez Sejm ogromną większością głosów!

ilustracja

Tuż po godzinie 10-tej w Sejmie RP odbyło się III czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł sprawozdawca Zdzisław Sipiera, który poinformował krótko, że ustawa była procedowana transparentnie i bardzo szczegółowo. Poseł podziękował ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu i wiceministrowi Maciejowi Wąsikowi i jednocześnie podkreślił ogromną rolę związków zawodowych w przygotowaniu projektu ustawy.

Następnie poseł złożył wniosek o uchwalenie ustawy w kształcie zaproponowanym przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych

Sejm w kolejnych głosowaniach odrzucił poprawki. Następnie odbyło się głosowanie nad całym projektem, który został uchwalony przez Sejm przytłaczającą większością głosów: na 443 posłów biorących udział w głosowaniu 440 było za przyjęciem ustawy, nie było głosów wstrzymujących się, trzech posłów było przeciwnych.

Po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy, minister Mariusz Kamiński w krótkim oświadczeniu podziękował posłom za uchwalenie tak ogromną większością tej “z dawna wyczekiwanej przez służby mundurowe ustawy.

Jednocześnie podziękował w serdecznych słowach wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania projektu ustawy.

(jp)