Z ostatniej chwili: Po interwencji NSZZ Policjantów KGP wycofuje się z decyzji o zakupie imienników przez funkcjonariuszy.

ilustracja

Komenda Główna Policji zamieściła dzisiaj na swoim portalu Oświadczenie, z którego wynika, że imienniki staną się częścią umundurowania. To dobra informacja, dla budżetów domowych funkcjonariuszy, którzy nie będą zmuszeni do zakupu imienników za własne środki.

Po raz kolejny w ciągu krótkiego czasu Komenda Główna Policji pod presją NSZZ Policjantów wycofuje się z niekorzystnych dla funkcjonariuszy decyzji. Przypominamy wcześniejszą decyzję o wstrzymaniu wypłacania dodatków, z której Komendant wycofał się po upublicznieniu jej przez NSZZ Policjantów. 

Obecnie nagłośnienie przez nasz Związek odpowiedzi KGP w sprawie, w której domagaliśmy się bezwzględnego wprowadzenia znaku identyfikacji imiennej jako elementu umundurowania policjantów również przyniosło efekty. KGP wycofuje się na całej linii:

Nie możemy jednak być do końca spokojni o sprawę zakupu imienników. Z treści Oświadczenia KGP wynika, że “jednostki Policji będą je MOGŁY zakupić ze środków przeznaczonych na umundurowanie funkcjonariuszy”. To jest określenie fakultatywne nie zobowiązujące obligatoryjnie Komendantów Wojewódzkich do finansowania tych kosztów.

Pamiętamy co o możliwościach finansowych policji napisano nam w “Odpowiedzi KGP” na naszą opinię: “Szacowane koszty uzupełnienia umundurowania (3,5 mln zł) przekraczają możliwości finansowe Policji”.

Nic nam nie wiadomo o tym, aby możliwości finansowe Policji się poprawiły.

W razie jakichś prób wmanewrowania funkcjonariuszy w zakup imienników prosimy o informowanie nas o takich przypadkach.

ZG NSZZ Policjantów

KGP OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PUBLIKACJI NIEKTÓRYCH MEDIÓW DOTYCZĄCYCH POLICYJNYCH IMIENNIKÓW

Po ostatnich, pojawiających się w mediach nieprawdziwych informacjach na temat zakupu imiennych identyfikatorów na mundury dla funkcjonariuszy, informujemy, że prace nad treścią Rozporządzenia trwają od lipca br.
Jego treść po konsultacjach, zarówno z komendami wojewódzkimi / stołeczną, jak i poszczególnymi Biurami KGP odpowiedzialnymi za logistykę, finanse czy kadry, została przekazana do dalszych uzgodnień także z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów. Jesteśmy na końcowym etapie uzgodnień.

W tej chwili, zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, funkcjonariusze wykorzystują zarówno imiennik, jak i znak identyfikacji indywidualnej (z numerem służbowym), który jest przypisany każdemu policjantowi i w każdej sytuacji pozwala na jego identyfikację.

W wyniku procedowanych zmian imienniki staną się częścią umundurowania, a tym samym jednostki Policji będą mogły je zakupić ze środków przeznaczonych na umundurowanie funkcjonariuszy. Obecne przepisy nie pozwalały jednostkom Policji na zakup tychże identyfikatorów, a funkcjonariusze mogli je nabywać z własnych środków.

(KGP)