Wypowiedź wiceministra Jarosława Zielińskiego o wakatach i zatrudnieniu cudzoziemców, komentuje Andrzej Szary.

ilustracja

“Na pewno w najbliższym czasie nie planujemy otwarcia służb dla cudzoziemców” – powiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński odnosząc się do liczby wakatów w poszczególnych służbach i pomysłów wprowadzenia możliwości zatrudnienia w nich kandydatów z innych krajów – cytuje wypowiedź wiceministra portal infosecurity24 w artykule zatytułowanym: “Cudzoziemcy w służbach mundurowych? Wiceszef MSWiA zabrał głos”.

Zieliński poinformował, że według stanu na 1 maja br. liczba wakatów w Policji wynosi średnio dla całego kraju około 6 proc. Najtrudniejsza sytuacja jest w Warszawie i powiatach ościennych (11 proc.), województwach: zachodniopomorskim (10 proc.), lubuskim i dolnośląskim (9,5 proc.). Najlepiej natomiast przedstawia się sytuacja w województwach wschodnich i województwie świętokrzyskim. W Kielcach liczba wakatów wyniosła 0,95 proc., w Rzeszowie (1,4 proc.), Lublinie 1,6 proc., zaś w Białymstoku 1,9 proc.

Jarosław Zieliński

(…)Na ten stan rzeczy ma wpływ wiele czynników, a jednym z nich jest niewątpliwie najniższy od 30 lat wskaźnik bezrobocia. Jednak chcę wyraźnie powiedzieć, że opozycja i nieprzychylne rządowi media wyolbrzymiają tę kwestię. Liczba wakatów nie jest obecnie większa niż w okresie poprzednich rządów, a wówczas bezrobocie było znacznie większe i do Policji zgłaszało się dużo więcej chętnych. Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA(…)

Jego zdaniem w przez lata, nabór nowych policjantów był celowo ograniczany, “aby z zaoszczędzonych w ten sposób środków łatać różne dziury w policyjnych wydatkach”.

„Przypomnę, że to nasz rząd przywrócił większy limit etatów w Policji, który wynosi obecnie znowu jak przed 2009 rokiem 103 309 etatów” – powiedział w Jarosław Zieliński. Dodał, że najniższy z ostatnich kilkunastu lat wskaźnik procentowy wakatów udało się osiągnąć na koniec 2016 roku, kiedy wynosił on tylko 2,3 proc.

Jak przekonywał w rozmowie z InfoSecurity24.pl Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk, problem wakatów w Policji nie wynika z braku kandydatów czy konieczności oszczędzania. Szymczyk przekonywał, że Policję stać na zatrudnienie na wszystkich wolnych stanowiskach. „Dzisiaj problem tkwi w liczbie wartościowych i spełniających nasze kryteria kandydatów, a nie w pieniądzach” – mówił Szymczyk.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że w 2017 roku zwiększono liczbę etatów w Policji o tysiąc oraz zwiększył stan etatowy w Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. W tej ostatniej formacji liczbę etatów zwiększono o prawie pół tysiąca.

Dodał, że SG otrzymała nowe etaty m.in. w związku z przywróceniem zlikwidowanego przez poprzedni rząd Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – jednego z dziewięciu oddziałów SG na terenie kraju.

„Do tej pory odtworzyliśmy 103 z tych posterunków, a w ramach programu modernizacji służb budujemy także nowe obiekty. Obecnie w budowie są 52 placówki” – przypomniał.

Zieliński poinformował, że najmniej wakatów jest obecnie w Straży Pożarnej, zaś najwięcej w Służbie Ochrony Państwa, co wynika m.in. z przewidzianego ustawą o SOP stopniowego wzrostu zatrudnienia w tej formacji.

Liczba funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wzrasta i dzisiaj przekracza już 2 tys. Funkcjonariuszy SOP jest teraz więcej, niż kiedy przejmowaliśmy odpowiedzialność za państwo, ale rynek pracy jest dziś taki, że brakuje ludzi w różnych dziedzinach, nie tylko w służbach” – zaznaczył Zieliński.

Wiceszef MSWiA stwierdził jednak, że mimo trudnej sytuacji na rynku pracy resort nie planuje otwarcia służb dla pracowników z innych krajów europejskich. Takie rozwiązanie było przedmiotem petycji złożonej w Sejmie w październiku ubiegłego roku, w której wnioskowano o nowelizację Ustawy o Policji.

Jej wnioskodawcy chcieli zmiany treści art. 25 ust. 1 ustawy w taki sposób, aby służbę w Policji mogła pełnić osoba zameldowana na terytorium RP przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do pełnienia służby, posiadająca prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o nieposzlakowanej opinii. W grudniu ubiegłego roku Sejmowa Komisja do Spraw Petycji nie uwzględniła postulowanych zmian.

“Jestem bardzo ostrożny, a nawet sceptyczny wobec tego pomysłu” – powiedział Zieliński. “Nie radziłbym nikomu zmierzać w tym kierunku, bo o ile można sobie bez trudu wyobrazić zatrudnienie osób, które do Polski przyjeżdżają – zwłaszcza ze Wschodu – w różnych dziedzinach gospodarki i usług, to czym innym jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo” – stwierdził wiceszef MSWiA. “Służba państwu w Policji, Straży Granicznej, PSP, SOP to jednak służba polegająca na ścisłym związku ze swoim państwem, którego istotnym elementem jest patriotyzm” – dodał.

W ostatnim czasie, oprócz petycji dotyczącej cudzoziemców w Policji, sejmowa komisja zajmowała się też propozycją umożliwienia obcokrajowcom służby w PSP. Finalnie jednak, petycja, podobnie jak ta dotycząca zmian w ustawie o Policji, została odrzucona.

Andrzej Szary

Komentarz Andrzeja Szarego

W policji jest ok. 6200 wakatów, co pokazuje że sytuacja jest co najmniej poważna i wymaga kontynuacji działań w kierunku poprawy statusu materialnego funkcjonariuszy. Żadne odniesienia do poprzedników nic tu nie pomogą.

Sytuacja na rynku pracy /bezrobocie/ jest nowa i władze Państwa muszą zdecydowanie zareagować bez poszukiwania zastępczych problemów jakim jest np. pomysł Prezydenta RP w zakresie pluralizmu związkowego w służbach.

Władze Państwa liczącego prawie 40 mln obywateli nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie cudzoziemców, gdyż będzie świadczyło to o słabości tego Państwa, które musi stworzyć takie warunki potencjalnym kandydatom do służby w Policji, aby zmniejszyć liczbę wakatów lub aby je praktycznie zlikwidować, co było zapowiadane.

Równolegle należy też zadbać o służących obecnie funkcjonariuszy aby nie odchodzili że służby, bo w 2020 roku po planowanych podwyżkach i przy braku perspektyw w kolejnych latach liczba wakatów może jeszcze wzrosnąć i sytuacja będzie kryzysowa.

Nie można się zgodzić że stanowiskiem Komendanta Głównego Policji, że obecnie środki z wakatów nie są wykorzystywane na bieżące funkcjonowanie Policji.

W 2018 roku wg. danych uzyskanych przez NSZZ P w trybie dostępu do informacji publicznej prawie 300 mln złotych z niewielkim ułamkiem wydano na utrzymanie Policji, co świadczy o niedoszacowaniu budżetu Policji na co od lat zwraca uwagę Związek wnioskując o jego urealnienie.

Opisany problem jest realny, z którym musi się zmierzyć bez zbędnej zwłoki szeroko rozumiana władza łącznie z Prezydentem RP odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Polaków.

Oby tylko nie było za późno!!!