Sejmowe prace nad przepisami emerytalnymi

ilustracja

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Komisja Obrony Narodowej
sala nr 312, bud. U

NSZZP reprezentował Kolega Sławomir Koniuszy, Członek ZG NSZZ Policjantów, który przedstawił stanowisko Związku w sprawie art.15a ustawy emerytalnej oraz świadczenia motywacyjnego.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2108)
– uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=B4AD531CB9A1A5ACC12588140035AF76#