Program Modernizacji Służb Mundurowych na półmetku

ilustracja

Portal policja.pl przedstawił obszerne podsumowanie realizacji “Programu modernizacji służb mundurowych”, który wszedł w życie w styczniu 2017 r.

Ustawa przewiduje istotne dofinansowanie poszczególnych formacji, z których Policja jest największym beneficjentem. Na półmetku jego realizacji widać spore efekty. Zakupy, inwestycje i wzrost wynagrodzeń już są zauważalne i otwierają perspektywy dalszego rozwoju i profesjonalizacji. Realizację Programu przez Komendanta Głównego Policji pozytywnie oceniła również Najwyższa Izba Kontroli.
Ustawa wdrażająca Program przeszła kilka nowelizacji. Wynikało to m.in. z faktu utworzenia Służby Ochrony Państwa w miejsce dawnego BOR-u czy też ze zwiększenia etatowego Policji. W obecnym kształcie budżet Programu to ponad 9 mld złotych, z czego blisko 6 mld przeznaczono dla Policji.

Obok istotnych inwestycji czy zakupów, z których nabycie śmigłowców Black Hawk jest chyba najwyraźniejszym przykładem, Program przewiduje znaczące podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. Pierwszy wzrost wynagrodzeń nastąpił w styczniu 2017 r., kolejna podwyżka weszła w życie w styczniu 2019 r., następny wzrost wynagrodzeń przewidziano w roku 2020.

Nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z wykonaniem Programu sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program stwarza podstawy zapewnienia wysokiego poziomu działania służb porządku publicznego. Modernizacja obiektów służbowych oraz ich wyposażenia umożliwić ma wzmocnienie skuteczności działania, polepszyć warunki służby oraz warunki obsługi obywateli, a także zwiększyć zaufanie społeczeństwa do formacji. Modernizacja i inwestycje w najnowocześniejsze technologie wzmocnić mają potencjał służb bezpieczeństwa porządku publicznego w zwalczaniu przestępczości, poprawić skuteczność w przeciwdziałaniu zupełnie nowym rodzajom działalności przestępczej, polepszyć sprawność w neutralizowaniu zagrożeń powodowanych przez siły natury lub destrukcyjną działalność człowieka.

Realizacja wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń pozwolić ma na stosowanie w odniesieniu do większej liczby funkcjonariuszy awansu poziomego i będzie skutecznym elementem działań o charakterze dyscyplinującym i antykorupcyjnym.

Więcej pod podanym linkiem: