Odpowiedź MSWiA na interpelację poselską.

ilustracja

Rzeczywistość brutalnie weryfikuje wypowiedzi rządzących” – czytamy w interpelacji posła Marka Wójcika, dotyczącej wykorzystywania prywatnego sprzętu w Policji. Pismo zostało skierowane do MSWiA w listopadzie ubiegłego roku, ale dopiero teraz wiceminister Jarosław Zieliński udzielił na nie odpowiedzi, na wstępie której przekonuje, że “zapewnienie optymalnych warunków służby stanowi priorytet Kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i administracji”.
“Przedstawiciele obecnego rządu wraz z Panem Ministrem publicznie wyrażają samozadowolenie z postępującej w ich mniemaniu modernizacji polskiej Policji. Zgodnie z zapewnieniami polityków Prawa i Sprawiedliwości policjanci zyskali dzięki temu rządowi dodatkowe miliardy nie tylko na podwyżki, ale również na nowoczesny sprzęt, wyposażenie oraz remonty i budowę komend, komisariatów i posterunków. Niestety rzeczywistość brutalnie weryfikuje wypowiedzi rządzących” – pisał poseł Marek Wójcik w interpelacji skierowanej do resortu spraw wewnętrznych i administracji.

“Funkcjonariusze Policji oraz przedstawiciele NSZZ Policjantów wskazują, iż z powodu notorycznych braków środków finansowych, zobowiązani są zakupywać z własnych środków materiały biurowe” – zauważył Wójcik.

Policja jest niedoinwestowana
Parlamentarzysta twierdził, że fundusze, którymi dysponują poszczególne jednostki Policji są zbyt małe, aby można było za nie zakupić odpowiednią ilość niezbędnych artykułów papierniczych. Podał, że znane są przypadki, gdzie kilkudziesięcioosobowy wydział otrzymuje do swojej dyspozycji 200 spinaczy i zszywek. Wójcik w piśmie skierowanym do MSWiA zwrócił uwagę na to, że policjanci z własnych środków finansują wymianę tonerów, zakup papieru czy wspomnianych wcześniej materiałów biurowych.

“Polska Policja nie dysponuje również odpowiednią liczbą komputerów czy telefonów komórkowych, w związku z czym funkcjonariusze zmuszeni są doposażać wydziały w prywatny sprzęt, komputery oraz korzystać z własnych aparatów telefonicznych” – pisał Wójcik. I podkreślił, że bez wsparcia policjantów, największa służba mundurowa w kraju, odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom nie byłaby w stanie wykonywać swoich zadań.

Parlamentarzysta zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z następującymi pytaniami:

  • W jakiej wysokości środkami finansowymi dysponowały poszczególne komendy wojewódzkie Policji oraz podległe im komendy miejskie i powiatowe na zakup materiałów biurowych, w latach 2016-2018, z podziałem na poszczególne lata oraz wykorzystaniem przydzielonych środków w każdym roku?
  • Ile zarejestrowanych sprzętów prywatnych, tj. jednostek centralnych, laptopów, monitorów, drukarek, klawiatur i skanerów oraz telefonów komórkowych, znajduje się w poszczególnych komendach wojewódzkich Policji oraz podległych im komendach miejskich i powiatowych?
  • Czy planowane jest zwiększenie budżetu Policji w zakresie wydatków na zakup materiałów biurowych?
  • Czy planowany jest ogólnopolski program zakupu sprzętu komputerowego i telefonicznego dla Policji?
  • Ile sprzętu komputerowego (w tym laptopów) i telefonów komórkowych zakupiono dla Policji w latach 2016-2018, z podziałem na poszczególne lata oraz komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie Policji?
  • Ile sprzętu komputerowego (w tym laptopów) i telefonów komórkowych znajduje się w dyspozycji poszczególnych komend wojewódzkich Policji oraz podległych im komend miejskich i powiatowych?

Odpowiednie warunki służby priorytetem MSWiA
“Zapewnienie optymalnych warunków służby stanowi priorytet Kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i administracji. Podejmowane w tym celu działania mają charakter systemowy i zmierzają do zreformowania wielu obszarów funkcjonowania służb. Szereg z nich zawartych jest w Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – podkreślił na wstępie Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

Wiceminister podkreślił, że “modernizacja obiektów służbowych oraz ich wyposażenia w znaczący sposób polepsza warunki służby oraz obsługi obywateli. Z uwagi na potrzebę dalszego zwiększania poczucia bezpieczeństwa lokalnych społeczności, jest także realizowany proces odtwarzania posterunków Policji”.

Jak tłumaczy Zieliński, program daje gwarancję zaplanowania i realizacji – w perspektywie długofalowej – zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb związanych z poprawą warunków lokalowych pracy i służby w jednostkach Policji, jak również dotyczących doposażenia policjantów w sprzęt i środki ochrony indywidualnej najnowszej generacji. Podkreślił, że w Programie zaplanowano zadanie pn. Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, obejmujące zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania.

Stary sprzęt jest wycofywany
Wiceszef resortu zapewnił, że “stary i wysłużony sprzęt komputerowy jest sukcesywnie wycofywany z użytkowania”. Wskazał jednak, że szczegółowe dane dotyczące liczby sprzętu znajdującego się w dyspozycji poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz podległych im komend miejskich i powiatowych posiadają komendy wojewódzkie (Stołeczna), gdyż oprócz sprzętu zakupionego przez KGP, dokonują one zakupów we własnym zakresie, a następnie rozdzielają na podległe im jednostki organizacyjne.

Blisko 40 tys. nowych komputerów
Według informacji, jakie przekazał wiceminister, w 2016 roku w ramach zakupów centralnych dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji, a także szkół Policji w Legionowie, Pile, Katowicach i Słupsku zakupiono łącznie 723 komputery stacjonarne, w tym 170 o podwyższonych parametrach.

Natomiast w latach 2017-2018 dla tych jednostek, w ramach zakupów centralnych zrealizowanych ze środków pochodzących z Programu, w 2017 roku zakupiono 9414 komputerów stacjonarnych (w tym 2362 o podwyższonych parametrach) oraz 6639 komputerów przenośnych, a w 2018 roku 21 721 komputerów przenośnych.

Telefony tylko w razie potrzeb
Zieliński przyznał, że w latach 2016-2018 nie dokonywano centralnych zakupów telefonów komórkowych. Wskazał jednak, że komendy wojewódzkie i Stołeczna we własnym zakresie zakupiły w 2016 roku 1907 telefonów komórkowych, w 2017 roku – 10 736, a w 2018 roku – 4862 takich telefonów. Łącznie komendy Policji, która liczy blisko 100 tys. funkcjonariuszy, zakupiły 17 505 telefonów komórkowych.

“Należy podkreślić, że jeżeli funkcjonariuszowi Policji do wykonywania czynności służbowych jest niezbędny telefon komórkowy, to jest on mu przydzielany. Takie telefony posiadają m.in. dzielnicowi” – twierdzi wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

Policja inwestuje w łączność radiową

Wiceminister wyjaśnił, że telefon komórkowy nie stanowi podstawowego źródła łączności w Policji, jest nim bowiem łączność radiowa. Wskazał jednocześnie, że w Programie modernizacji Policji zaplanowano dostawę urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych, modernizację stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP oraz policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra, a także ulepszenie Policyjnego systemu wideokonferencyjnego.

Prawie 14 mln zł na materiały biurowe
Odnosząc się do kwestii dotyczących wysokości środków finansowych na zakup materiałów administracyjno-biurowych będących w dyspozycji komend wojewódzkich i powiatowych wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że wysokość tych środków corocznie kształtuje się na zbliżonym poziomie. Średnio w latach 2016-2018 łączna kwota wydatkowana przez poszczególne komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji oraz komendy powiatowe Policji na wspomniane materiały wyniosła 13 831 766,23 zł. Dla porównania w latach 2013-2015 średnia wydatkowana kwota na zakup wspomnianych materiałów wyniosła 11 988 184,96 zł.