Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał?

ilustracja

Właściwie tytuł relacji z posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych starcza za całą relację. Z obowiązku redakcyjnego odnotowuję, że około godziny 14:30 rozpoczęło się to posiedzenie poświęcone rozpatrzeniu poprawek do ustaw zgłoszonych w trakcie II czytania. (bliżej prawdy byłoby: poświęcone przegłosowaniu poprawek).

Przegłosowano poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druki nr 3543 i 3641). Chodzi oczywiście o ustawę wprowadzającą pluralizm związkowy w służbach mundurowych.

Pierwsza poprawka pani posłanki Rutkowskiej wniosła powiew empatii na salę. Posłanka zaproponowała bowiem poprawkę Nr 1 – odrzucenie projektu ustawy w całości. Uzasadniając poprawkę stwierdziła, że proponowane zmiany dotyczą formacji uzbrojonych, dyspozycyjnych – wrażliwych na zmiany.

Poprawka posłów opozycji nr 2 – dotyczyła utrzymania dotychczasowego status quo w służbach, czyli w sumie dążyła do tego samego celu – odrzucenia ustawy.

Posłowie, członkowie Komisji oczywiście odrzucili te poprawki, jak i pozostałe zgłaszane przez opozycję.

***********************

Drugim punktem posiedzenia, było z kolei rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3604 i 3643)

Szereg poprawek zgłosiła Służba Celno-Skarbowa ale i te pomimo poparcia wiceprzewodniczącego Komisji posła Sosnowskiego – odrzucono.

Zgłoszono cały pakiet poprawek dotyczących ujęcia w ustawie zapisu o okresie rozliczeniowym nadgodzin, niezgodnego z treścią porozumienia z listopada 2018′ Poprawki te także zostały odrzucone stosunkiem głosów 12 za – 16 przeciw.

W związku z tym, że na I posiedzeniu Komisji ASW minister Zieliński obiecywał, że wyjaśni, dlaczego do ustawy wpisano jedynie półroczny okres rozliczeniowy, bez zaznaczenia, że od 2020 roku wejdą okresy 3-miesięczne (co znalazło się w komunikacie o treści Porozumienia zamieszczonym na stronie MSWiA ), na wniosek posłów opozycji – wyjaśnienia przedłożył obecny na posiedzeniu Dyrektor Departamentu MSWiA Władysław Budzeń. Według Pana Dyrektora okres półroczny jest dla funkcjonariuszy korzystniejszy, bo mogą elastyczniej zaplanować sobie służby i nic przecież nie stracą finansowo.  Pan Dyrektor jak zwykle, od wielu już lat, wie lepiej, czego sobie życzą funkcjonariusze.

Pomimo nacisków posłów opozycji, przewodniczący Komisji nie udzielił głosu Rafałowi Jankowskiemu.

Pozostałe poprawki głosowane były automatycznie – patrz: tytuł relacji.

Na fotografii przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski, który dzisiaj rzadko opuszczał rękę.

Nagranie pod poniższym linkiem