Ja, “osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, świadom podejmowanych obowiązków strażaka…

ilustracja

Do sejmowej Komisji ds. Petycji trafiła kolejna Petycja dotycząca służb mundurowych. Tym razem autor petycji domaga się zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) w zakresie umożliwienia osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (Nr BKSP-145-422/18)

Po wprowadzeniu proponowanych w petycji zmian artykuł miałby brzmieć: “służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić osoba zamieszkała na terytorium polski przez okres co najmniej 6 miesięcy, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby

Zmianie miałaby również ulec, zgodnie z propozycją, rota ślubowania jaką składają funkcjonariusze. Fragment “Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka” miałby zostać zastąpiony zapisem “Ja, osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka. By umożliwić służbę w PSP osobom nieposiadającym polskiego obywatelstwa koniecznie będzie także uchylenie art. 43 ust 2. 6) “utraty obywatelstwa polskiego” oraz art. 114 b ust. 1. 1) “utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa(…)

Petycja dotycząca przyjmowania obcokrajowców w PSP jest bardzo podobna do tej dotyczącej pełnienia służby w Policji przez osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa. Na sejmowych stronach nie podano informacji kto jest jej autorem, jednak analizując strukturę i argumentację zastosowaną w tych dokumentach, można odnieść wrażenie że jest to ta sama osoba. Przypomnijmy, petycja dotycząca obcokrajowców w Policji, nie zyskała poparcia posłów i finalnie trafiła do sejmowego „śmietnika”, co z dużym prawdopodobieństwem stanie się także z pomysłem dotyczącym zmian w PSP.

Symptomatyczne jest to, że wysyp tych petycji rozpoczął się w okresie protestu służb mundurowych, gdzie niebagatelnym argumentem za podwyżką uposażeń była sprawa braku chętnych do wstąpienia w szeregi formacji mundurowych. Wpływające do komisji sejmowej petycje wyrażały bowiem dążenia betonu resortowego do spacyfikowania postulatów związkowców i pokrywały się w swym tonie z wypowiedziami niektórych przedstawicieli MSWiA.

Zawierały też pierwiastek odwetu na funkcjonariuszach, jak choćby zakaz dorabiania do emerytur, czy najnowsze – usunięcie z ustawy “pouczeń” oraz obniżenie uposażenia na L4 dla funkcjonariuszy do 60%!

Treść “petycji” jasno wskazuje na umiejscowienie jej autora i w zasadzie utajnienie przez Komisję ds. Petycji ich autorstwa (petycje składane do Komisji nie mogą być anonimowe – tak stanowi ustawa) jeszcze bardziej potwierdza krążące domysły.

Petycja, którą tutaj omawiamy, dotycząca zatrudnienia obcokrajowców w PSP nie dość, że potwierdza stanowisko Związku Zawodowego Strażaków “Florian” w sprawie Komendanta PSP, to jeszcze rujnuje wizerunek polskich strażaków, tak wielkim nakładem sił i środków wypracowany w okresie udzielania pomocy szwedzkim strażakom.

(jp)