Czy Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej grunt pali się pod nogami?

ilustracja

W dniu 19 grudnia 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian.

W czasie posiedzenia omówiono wdrażanie Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego omawiając sposób rozdysponowania przyszłorocznej podwyżki wśród funkcjonariuszy wskazał, że centrale działających w PSP związków zawodowych przyjęły wspólne stanowisko określające, iż wzrost uposażeń strażaków powinien wynosić 0,34 mnożnika kwoty bazowej we wszystkich 20 grupach zaszeregowania co przekłada się na kwotę 520 zł brutto. Pozostałe środki posłużą na zabezpieczenie wzrostu nagrody rocznej oraz skutki wprowadzenia podwyżki w grupie zaszeregowania – wzrost dodatków stażowych (wysługi). Taki rozdział podwyżki przypadającej od 01 stycznia 2019 r. będzie analogiczny jak rozwiązania przyjęte w Policji i Straży Granicznej. Indywidualne wysokości uposażeń strażaków ustalane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków PSP (Dz. U. z 2018 r. poz. 313, z późn. zm) – stąd konieczne będzie wprowadzenie w tym akcie prawnym zmian ustalających nowe mnożniki kwoty bazowej dla wszystkich grup zaszeregowania.
Wspólne stanowisko central związków zawodowych działających w PSP poprzedzone było dwoma spotkaniami z Komendantem Głównym PSP. W spotkaniach tych brali udział przedstawiciele Związku: Krzysztof Oleksak i Krzysztof Jędrachowicz.

W czasie spotkań Komendant Główny PSP przedstawił najpierw 5 wariantów rozdziału podwyżki w poszczególnych grupach zaszeregowania, a następnie dwa kolejne. Ostatecznie żaden z wariantów przedstawionych przez Komendanta Głównego PSP nie uzyskał akceptacji związków zawodowych.

Wypłacenie podwyżek powinno zostać zrealizowane do 1 marca 2019 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

Niestety w posiedzeniu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” po raz kolejny nie wziął udziału gen. nadbrygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP. W posiedzeniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” nie wziął również udziału żaden przedstawiciel Komendy Głównej PSP, choć zaplanowano do omówienia ważne tematy tj.:
– propozycje zmian w ustawie o PSP oraz rozporządzeniu MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP,
– podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w 2019 r.
– stan realizacji i wykonania w 2018 r. w naszej formacji zapisów ustawy modernizacyjnej,
– plany KG PSP w zakresie poprawy warunków socjalno – bytowych oraz wyposażenia osobistego strażaków PSP na rok 2019.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Krajowy ZZS ,,Florian” przyjął swoje stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej.
Stanowisko Zarządu Krajowego wyraża powszechne przekonanie członków Związku wypowiadane podczas XI Krajowego Zjazdu Delegatów i dotyczy bardzo niepokojącej sytuacji w naszej formacji.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Krajowy jednogłośnie bez głosów wstrzymujących i przeciwnych.

Stanowisko Zarządu Krajowego ZZS „Florian” zamieszczamy w załączniku