NSZZ Policjantów – zmienić dyskryminujące funkcjonariuszy przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego!

ilustracja

Zarząd Główny NSZZ Policjantów w dniu 4 września złożył w Kancelarii Sejmu RP Petycję celem zmiany dyskryminujących funkcjonariuszy i żołnierzy przepisów Kodeksy Postępowania Administracyjnego tj. art. 7a i art. 81a.

W ocenie związku nie do przyjęcia jest fakt, że m. in. funkcjonariusze Policji i żołnierze są traktowani jako obywatele drugiej kategorii, a konstytucyjna zasada domniemania niewinności jest w praktyce iluzoryczna.

Ograniczenia prawa do rozstrzygnięcia wątpliwości na korzyść strony w sprawach osobowych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych nie mają słusznego uzasadnienia, są nadmierne i dyskryminujące.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Co więcej, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (vide: art. 32 Konstytucji).

Należy zwrócić uwagę, że ograniczenie możliwości powoływania się na zasadę in dubio pro libertate dotyczy indywidualnych spraw osobowych funkcjonariuszy tj. dotyczących ich zatrudnienia, uposażenia, przysługujących dodatków, karania dyscyplinarnego itp. O ile nie pozostawia wątpliwości, że działanie takich służb jak Policja zmierza do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, to rozstrzyganie spraw osobowych funkcjonariuszy nie ma na nie bezpośredniego wpływu

Specyficzny charakter służby nie uzasadnia jednak wszelkich ograniczeń praw i wolności obywatelskich, Co więcej każde takie ograniczenie musi mieć szczegółowe uzasadnienie, a także być proporcjonalne i adekwatne do chronionego tym ograniczeniem interesu publicznego.

Obowiązujące przepisy prowadzą przez wykładnię a contrario do przerzucenia ciężaru dowodu z organu na funkcjonariusza. Zastosowane zostało swoiste domniemanie winy funkcjonariusza i przerzucony na niego został cały ciężar wykazania bez wątpliwości właściwej wykładni przepisów i wykazania stanu faktycznego.

Aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie w jakim wyłączają zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść funkcjonariusza w jego sprawach osobowych rodzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Przyjęta regulacja jawi się jako nieproporcjonalna i nieadekwatna do zakładanych celów ustawowych, w zasadzie pozbawiając funkcjonariuszy prawa, który w efekcie uprawnienia te traci. W tych warunkach jest w sposób nieuprawniony dyskryminowany i pozbawiony szczególnej i ważnej gwarancji procesowej. W połączeniu z przepisami proceduralnymi, wyłączającymi stosowanie reguły rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, przyjęte rozwiązania przerzucają ciężar udowodnienia swoistej niewinności na policjanta, co nie daje się pogodzić z zasadą domniemania niewinności.

Biorąc powyższe pod uwagę, aktualnie obowiązujące przepisy należy dostosować, tak aby nie pozbawiać funkcjonariuszy ich słusznych praw, zapewniając im traktowanie na równi z innymi obywatelami.

Biuro Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Petycja w załączniku

ZAŁĄCZNIKI