Żandarm jak policjant…

ilustracja

Żandarmi wojskowi są jak policja. Mają prawo takie same prawo do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Wczoraj po miesiącu od publikacji w Dzienniku Ustaw weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej podpisane 21 lutego 2016 r. ( to nie jest pomyłka – ponad rok temu).

Podstawą do wydania tych przepisów, które ukazały się Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2017 r. (poz. 746) były trzykrotne w ostatnim roku zmiany ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244). Ostatnie poprawki dotyczyły znowelizowanego 10 lutego 2017 r. kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Intencją zmian była skuteczniejsza walka z tak zwaną szarą strefą, fałszowaniem faktur i wyłudzeniami podatku VAT.

W rezultacie, Żandarmeria Wojskowa uzyskała dodatkowe uprawnienia pozwalające na wspieranie działalności operacyjnej i kontrolnej oraz możliwość nakładania mandatów na podobnej zasadzie jak Policja.

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za między innymi następujące wykroczenia:

• demonstracyjnie okazywanie lekceważenie w miejscu publicznym Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom,
• zakłócanie spokoju, porządku publicznego, naruszanie spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenie w miejscu publicznym,
• udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia,
• kąpieli w miejscu, w którym jest to zabronione ( kara grzywny do 250 złotych albo nagany),
• wykorzystywanie oleju opałowego do celów napędowych ( kara grzywny do 500 zł),
• żebranie w miejscu publicznym, w sytuacji gdy jest się zdolnym do pracy i ma się zapewnione środki egzystencji (kara ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo nagany),
• umieszczanie w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afiszu, apelu, ulotki, napisu lub rysunku,
• wprowadzanie w błąd instytucji użyteczności publicznej albo organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, za co może spotkać kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna do 1500 zł,
• umyślne uszkodzenie lub usuwanie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną,
• rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu,
• wylewanie płynów, wyrzucanie nieczystości (kara do 500 złotych ),
• zaniechanie oświetlenia miejsc dostępnych dla publiczności ( mandat do 250 złotych albo kara nagany),
• okazywanie złośliwości takie jak np. gaszenie oświetlenia. Żandarm może ukarać mandatem nawet do 500 złotych,
• niszczenie lub uszkadzanie urządzeń służących do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych, a w szczególności wszelkie umocnienia lub roślinność ochronną ( podlega karze grzywny do 1000 złotych),
• nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach,
• składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy działki, w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego,
• wypalanie trawy, słomy lub pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań lub lasów,
• prowadzenie na drodze publicznej pojazdu bez wymaganych dokumentów. Za takie wykroczenie grozi mandat do 250 zł albo kara nagany, który może wlepić nie tylko policjant.

W rozporządzeniu MON przypomniano, że żandarmi mają także prawo ukarać karą grzywny przypadki naruszenia art. 70-81 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych. Chodzi o wykroczenia dotyczące złamania zakazu wstępu na teren wojskowy, samowolne zajęcie kwatery lub niedostosowanie się do decyzji dotyczącej zakwaterowania tymczasowego. R.Ch.