Wyrok WSA w Białymstoku w sprawie skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie rozliczenia nadgodzin wypracowanych podczas wykonywania czynności służbowych.

ilustracja

II SAB/Bk 92/19 – Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-11-06. Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie rozliczenia nadgodzin wypracowanych podczas wykonywania czynności służbowych

Nie eliminuje stanu bezczynności organu w sprawie wypłaty zwolnionemu policjantowi ekwiwalentu za nieodebrane w naturze dni wolne od służby, brak uchwalenia przez ustawodawcę normy określającej sposób wyliczenia ekwiwalentu w miejsce normy wyeliminowanej z obrotu prawnego w następstwie uznania za niekonstytucyjną przez Trybunał Konstytucyjny.

Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), Sędziowie asesor sądowy WSA Elżbieta Lemańska,, sędzia WSA Marek Leszczyński, , po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 listopada 2019 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi W. F. na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie rozliczenia nadgodzin wypracowanych podczas wykonywania czynności służbowych 1. zobowiązuje Komendanta Miejskiego Policji w B. do wypłaty na rzecz skarżącego W. F. ekwiwalentu pieniężnego za 17 godzin niewykorzystanego czasu wolnego od służby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi akt wraz z odpisem prawomocnego wyroku, 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, 3. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 4. wymierza Komendantowi Miejskiemu Policji w B. grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych.

Uzasadnienie sentencji wyroku