W ustawie o Policji nie ma przepisu, który by pozwalał na wnoszenie odwołania od kary dyscyplinarnej drogą elektroniczną.

ilustracja

W ustawie o Policji nie ma przepisu, który by pozwalał na wnoszenie odwołania od kary dyscyplinarnej drogą elektroniczną. A skoro tak, odwołanie można wnieść tylko na piśmie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w tezie do wydanego wyroku – pisze Danuta Frey w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej w artykule zatytułowanym: “WSA: odwołanie od kary dyscyplinarnej policjant może wnieść tylko na piśmie”.

Gdy więc w przeważającej obecnie ilości spraw korzysta się z drogi elektronicznej, zwłaszcza w aktualnych ekstremalnych warunkach, funkcjonariusze policji są pozbawieni jednej z możliwości obrony – pisze autorka podając przykład funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Orzeczeniem komendanta powiatowego policji, który prowadził postępowanie, uznano policjanta za winnego zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego i wymierzono karę dyscyplinarną w postaci orzeczenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku. Funkcjonariusz odwołał się od orzeczenia za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP.

Komendant wojewódzki policji w Białymstoku stwierdził, że odwołanie nie zostało wniesione w sposób przewidziany prawem. Pismo ePUAP z podpisem elektronicznym i 7-stronicowe odwołanie nie zawierają bowiem podpisu odwołującego się. W procedurze dyscyplinarnej niedopuszczalne jest wnoszenie środków zaskarżenia za pomocą komunikacji elektronicznej. Zdaniem KWP, skoro przepisy ustawy o Policji oraz k.p.k. nic nie mówią o możliwości wnoszenia odwołania za pomocą komunikacji elektronicznej, nie jest dopuszczalne wniesienie odwołania na skrzynkę podawczą organu. Odwołanie funkcjonariusza zostało uznane za bezskuteczne.

Funkcjonariusz odwołał się do WSA w Białymstoku. Jednak WSA uznał, że jego argumenty nie podważają legalności postanowienia komendanta wojewódzkiego. Przepisy o informatyzacji, zdaniem sądu, nie mają zastosowania w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy policji. Przepisy ustawy o Policji i k.p.k. nie przewidują bowiem możliwości wnoszenia odwołania drogą elektroniczną – odwołanie można skutecznie wnieść tylko na piśmie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalając skargę.

Sygnatura akt: II SA/Bk 847/19

Więcej pod podanym linkiem