Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i pełnopłatnych nadgodzinach została opublikowana w Dzienniku Ustaw!

ilustracja

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 sierpnia 2019 r. opublikowano nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji oraz ustawy o Policji.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw zawiera zmiany dotyczące głównie dwóch obszarów tj. :
1) warunków nabywania prawa do emerytury przez funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. oraz żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.,
2) rekompensat pieniężnych w zamian za czas służby przekraczający określoną normę godzinowego tygodnia służby.

Opublikowane właśnie ustawy stanowią realizację dwóch postulatów związków zawodowych służb mundurowych zawartych w Porozumieniu z 18 listopada 2018 r.

Ustawy wchodzą w życie z dniem 12 września 2019′ z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019′