Sejmowa Komisja ds. Petycji odrzuciła petycję o zatrudnianiu obcokrajowców w Policji

ilustracja

Sejmowa Komisja ds. Petycji na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018′ przyjęła rekomendację o odrzuceniu petycji o zatrudnianiu obcokrajowców w Policji.

Sejmowa Komisja ds. Petycji na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 r. rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.) w zakresie umożliwienia obcokrajowcom pełnienia służby w Policji (BKSP-145-417/18)
Petycję przedstawił zastępca przewodniczącego Komisji poseł Grzegorz Raniewicz, który stwierdził, iż co prawda Konstytucja RP nie zabrania aby takie osoby mogły pełnić służbę w Policji, tym niemniej jest podnoszone w opinii prawnej, że wymóg posiadania obywatelstwa polskiego w przypadku kandydatów do służby w Policji nie jest wyjątkiem. Takie wymogi są również w stosunku do innych zawodów, między innymi sędziów, ławników, komorników sądowych.

A wiąże się to z tym, iż wymóg posiadania obywatelstwa polskiego uzasadnia się szczególnym wymogiem wierności i lojalności w stosunku do państwa polskiego, dbania o jego interes. To mogłoby się kłócić, gdyż osoby z innym obywatelstwem miałyby problem w stosunku, do którego państwa ten wymóg wierności byłby dla nich ważniejszy.

Wobec argumentów zawartych w petycji, że jest duża ilość wakatów przy jednoczesnym niżu demograficznym i odpływie młodych osób za granicę w poszukiwaniu pracy, pozostaje pytanie, na ile obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ocenia, czy istnieje taka potrzeba, żeby obcokrajowcy byli zatrudniani w policji.

Przedstawicielka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdziła, że Ministerstwo nie podziela argumentów zawartych w petycji. Ze względu na charakter służby wymóg obywatelstwa jest określony w ustawie o Policji nie tylko w art. 25 w odniesieniu do kandydatów, ale też w art. 27 określającym ślubowanie policjanta. Policjant ślubuje wiernie służyć narodowi polskiemu…

Stąd charakter służby i zadania wykonywane z narażeniem życia wymagają żeby wymóg obywatelstwa polskiego został zachowany – stwierdziła. Również warto podkreślić, że posiadanie obywatelstwa polskiego jest warunkiem obligatoryjnym służby w Policji. Dotyczy to także funkcjonariuszy innych służb. Odnosząc się do uzasadnienia, czyli wakatów – Ministerstwo podejmuje szereg działań, które mają temu zapobiec. Reasumując – nie podzielamy propozycji, żeby aż tak daleko ingerować i rezygnować z wymogu posiadania obywatelstwa polskiego. Ta petycja dotarła też do ministerstwa, odpowiedź na nią będzie w tym duchu, który przedstawiłam – podkreśliła przedstawicielka MSWiA
Przewodniczący Komisji ds. Petycji postawił wniosek o nieuwzględnienie żądania zwartego w petycji. Wobec braku głosów przeciwnych Komisja ds. Petycji przyjęła rekomendację o odrzuceniu petycji.

(jp)