Sejm pracuje nad korzystnymi dla funkcjonariuszy nowelizacjami ustawy o Policji. Media zajmują się anonimową petycją o dopuszczeniu cudzoziemców do służby w Policji.

ilustracja

Posłowie zakończyli II czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Policji. Projekt dotyczy pokrycia przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres pełnienia tej służby. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Odbyło się również I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, po odrzuceniu wniosku o odrzucenie projektu w całości wniosek został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. To również niezwykle ważna ustawa dla funkcjonariuszy – nowelizacja ustawy budżetowej obejmuje bowiem zwiększenie środków na Program Modernizacji Służb Mundurowych, co zagwarantuje realizację wywalczonych i zawartych w Porozumieniu z MSWiA podwyżek.

USTAWA
z dnia r.
o zmianie ustawy o Policji

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm. )) w art. 96 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny. Koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji.”.
Art. 2. W sprawach dotyczących kosztów zakwaterowania policjantów przeniesionych
z urzędu do służby w innej miejscowości stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodzin. Koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery. W efekcie aktualny stan prawny w sposób niedostateczny chroni interesy policjantów przeniesionych z urzędu do służby w innej miejscowości, którym przydzielono tymczasową kwaterę albowiem koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji jedynie przez ograniczony okres. W projekcie proponuje się, aby koszty zakwaterowania były pokrywane przez Policję przez cały okres pełnienia służby w tej miejscowości. Przeniesienie z urzędu policjanta o wysokich kwalifikacjach zawodowych do służby w innej miejscowości wiąże się bowiem z ponoszeniem przez taką osobę dodatkowych kosztów wynikających z konieczności pokrywania opłat związanych z zakwaterowaniem w nowym miejscu pełnienia służby. Z uwagi na fakt, że jednostki Policji powinny mieć na względzie maksymalne wykorzystanie rezerw kadrowych na potrzeby służby (w szczególności wiedzy, umiejętności i doświadczenia policjantów posiadających bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe), zasadne jest zrekompensowanie policjantom dodatkowych finansowych obciążeń, jakie są następstwem takiej decyzji. Proponowana regulacja umożliwi również właściwe dysponowanie zasobami kadrowymi Policji w kontekście pojawiających się wakatów na różnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Policji. Przyczyni się do sprawnego obsadzania wakujących stanowisk i będzie umożliwiała sprawne kierowanie policjantów do wykonywania zadań w innych jednostkach organizacyjnych Policji, w zależności od aktualnej fluktuacji kadr, zapewniając jednocześnie odpowiednie wykorzystanie potencjału osobowego.
Ustawa spowoduje pozytywne skutki społeczne. Nie wywoła natomiast skutków gospodarczych ani prawnych.

**************************

Tymczasem media biją pianę wokół złożonej w Sejmie jeszcze w październiku br.  petycji w sprawie dopuszczenia do służby m.in. obywateli Rosji, Ukrainy, a także Niemców. 

Istotnie, do Komisji do Spraw Petycji wpłynęła propozycja zmiany ustawy o policji, która miałaby umożliwić służbę w polskiej policji obcokrajowcom. Petycja wpłynęła do Sejmu 2 października 2018 roku i została skierowana do rozpatrzenia przez wspomnianą komisję. Wnoszący petycję – Sejm nie podaje, kto z nią wystąpił – chce zmiany przepisu “Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii” na “Służbę w Policji może pełnić osoba zameldowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do pełnienia służby, posiadająca prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o nieposzlakowanej opinii”.

Potrzebę wprowadzenia tej zmiany nieznany wnioskodawca uzasadnia brakami kadrowymi w policji, które już występują i – według autora petycji – będą się pogłębiać. -Petycja trafiła do Komisji do Spraw Petycji 11 października 2018 roku. Jej rozpatrzenia nie ma jeszcze w planie najbliższych posiedzeń komisji.

Jak może zostać rozpatrzona? W 2017 roku Komisja do Spraw Petycji zajmowała się 160 petycjami. W przypadku większości z nich (82) komisja nie uwzględniła żądań będących przedmiotem petycji. Rozpatrzenie 55 petycji zakończyło się uchwaleniem dezyderatu, 14 wniesieniem projektu ustawy, uwzględniono częściowo postulaty z trzech petycji, jedną petycję marszałek Sejmu pozostawił bez rozpoznania, a pięć petycji załatwiono w inny sposób.

Trudno przesądzać los tej petycji, jednak zdziwienie musi budzić nagłaśnianie tej anonimowej propozycji podczas, gdy Sejm debatuje akurat nad naprawdę istotnymi dla środowiska policyjnego nowelizacjami, o których mainstreamowe media milczą. 

(jp)

źródło: www.sejm.gov.pl 2018.12.06